SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy dydaktyki specjalnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy dydaktyki specjalnej
Kod przedmiotu 05.6-WP-EA-PDS
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ
  • dr Małgorzata Czerniawska
  • dr Jolanta Lipińska-Lokś
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Egzamin
Ćwiczenia - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z podstawami dydaktyki specjalnej. Uwrażliwienie na trudności dotyczące funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w sytuacjach edukacyjnych i społecznych. Omówienie organizacji kształcenia osób z niepełnosprawnością pod kątem zaspokajania ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.  Uwrażliwienie na konieczność doskonalenia rozwoju zawodowego pod kątem pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

Wymagania wstępne

Znajomość teoretycznych podstaw kształcenia 

Zakres tematyczny

WYKŁADY:

Dydaktyka specjalna jako dział pedagogiki specjalnej. Dydaktyka specjalna a dydaktyka ogólna. Formy kształcenia uczniów z niepełnosprawnością w Polsce (specjalne, integracyjne, inkluzyjne). Specjalne potrzeby edukacyjne. Uwarunkowania procesu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Efektywność kształcenia uczniów z niepełnosprawnością w Polsce. Kompetencje profesjonalne nauczyciela sprzyjające edukacji uczniów z niepełnosprawnością.

ĆWICZENIA:

Cele kształcenia specjalnego w kontekście podstawy programowej. Planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Ortodydaktyka: zasady, treści, metody, formy, środki w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością. Ocenianie uczniów z niepełnosprawnością. Aranżacja przestrzeni edukacyjnej. Modele kształcenia uczniów z niepełnosprawnością w świecie. 

Metody kształcenia

Wykłady: wykład tradycyjny, wykład konwersatoryjny, pokaz

Ćwiczenia: dyskusja, praca w grupach, pokaz  

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 

Zaliczenie wykładów: egzamin pisemny z problematyki wykładów i ćwiczeń. Kryteria ocen: 3.0 (70%); 4.0 (80%); 5.0 (90%)

Zaliczenie z ćwiczeń: praca pisemna

Ocena ostateczna:  ocena z egzaminu z treści wykładów oraz z ćwiczeń 

Literatura podstawowa

1. Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Kraków 2015.

2. Dydaktyka specjalna, red. J. Głodkowska, Warszawa 2012. 

3. Dydaktyka specjalna. Wybrane zagadnienia, red. J. Wyczesany, Gdańsk 2014.

4. Olechowska A., Specjalne potrzeby edukacyjne, Warszawa 2017.

5. Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 2007. 

Literatura uzupełniająca

 

1. Apanel D., Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego osób z niepełnosprawnością w Polsce w latach 1989-2014, Kraków 2016. 

2. Bąbka J., Edukacja integracyjna dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych – założenia i rzeczywistość, Poznań 2001.

3. Lipkowski O., Pedagogika specjalna: zarys, Warszawa 1977.

4. Popławska J., Sierpińska B., Zacznijmy razem. Dzieci specjalnej troski w szkole podstawowej, Warszawa 2001. 

5. Stawowy- Wojnarowska I., Podstawy wykształcenia specjalnego, Warszawa 1989. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 17-05-2018 14:19)