SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wczesne wykrywanie zaburzeń autystycznych i wspomaganie rozwoju dzieci - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wczesne wykrywanie zaburzeń autystycznych i wspomaganie rozwoju dzieci
Kod przedmiotu 05.6-WP-EA-WWWA
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Barbara Winczura
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą rozwoju psychospołecznego i funkcjonowania małych dzieci ze spektrum autyzmu. Poznawanie metod i narzędzi badawczych do badań przesiewowych dzieci z grupy ryzyka autyzmu. Zapoznanie się z modelem wczesnego wykrywania autyzmu u małych dzieci z zaburzeniami w rozwoju i zachowaniu. Kształtowanie umiejętności diagnozowania możliwości i potrzeb rozwojowych małego dziecka ze spektrum autyzmu. Kształtowanie umiejętności dobierania i wykorzystywania metod terapii wspomagających rozwój małego dziecka ze spektrum autyzmu

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza o rozwoju dziecka. Podstawowa wiedza z zakresu autyzmu. Podstawowa wiedza z zakresu diagnozy

Zakres tematyczny

WYKŁADY:

Rozpoznawanie symptomów autyzmu u małych dzieci z grupy ryzyka (interakcje społeczne, komunikowanie się, ograniczone wzorce zachowań i aktywności, problemy sensoryczne). Wczesne wykrywanie autyzmu u małych dzieci – metody, techniki, narzędzia diagnostyczne (wywiad wstępny, arkusze obserwacyjne, próby eksperymentalne, testy do badań przesiewowych, skale rozwojowe). Różnicowanie autyzmu od innych zaburzeń w rozwoju i zachowaniu u małych dzieci (od 0-3 lat). Proces diagnozowania i model wczesnego wykrywania autyzmu.

ĆWICZENIA:

Ocena diagnostyczna: mocnych i słabych stron rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu. Zbieranie i analiza danych z wywiadu z rodzicami dziecka z zaburzeniami w rozwoju, z dokumentów medycznych, domowych nagrań video, dzienników obserwacji, opinii nauczycieli i terapeutów oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej (studium przypadku). Budowanie programu terapeutycznego dla dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (model interdyscyplinarny). Współpraca z komórkami medycznymi, ośrodkami i placówkami specjalistycznymi, gabinetami terapeutycznymi dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju, oddziałami WWRD. Metody terapeutyczne i edukacyjne w pracy z małym dzieckiem ze spektrum autyzmu. Wspieranie umiejętności społecznych, komunikacyjnych oraz rozwoju zabawy u małych dzieci ze spektrum autyzmu – metoda EARLY START DENVER MODEL (ESDM). Włączenie rodziny w program terapii wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu

Metody kształcenia

Wykłady: wykład tradycyjny, wykład konwersatoryjny, pokaz

Ćwiczenia: dyskusja, pokaz, praca z tekstem

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładów: kolokwium z treści wykładów. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60% prawidłowych odpowiedzi

Zaliczenie z ćwiczeń: aktywność na zajęciach, praca zaliczeniowa

Ocena ostateczna:  Ocena z ćwiczeń

Literatura podstawowa

1. Ball J., Autyzm a wczesna interwencja. Rzeczowe pytania, życiowe odpowiedzi, Gdańsk 2016.

2. Pisula E., Małe dziecko z autyzmem, diadnoza i terapia, Gdańsk 2005.

3. Rogers S. J., Dawson G., Metoda Wczesnego Startu dla Dziecka z Autyzmem - EARLY START DENVER MODEL (ESDM), Kraków 2015.

4. Winczura B. Wczesne rozpoznawanie autyzmu u małych dzieci. Symptomatologia zaburzeń, [w:] Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość, Tom XI, Niepełnosprawność. Interpretacje teoretyczne i praktyczne, red. T. Żółkowska,  J. Buława-Halasz,  I. Ramik-Mażewska,  Ł. Skryplonek, Szczecin 2015.

5. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, red. B. Cytowska, B. Winczura,  Kraków 2006.

Literatura uzupełniająca

  1. Greenspan S. I., Wieder S., Jak dotrzeć do dziecka z autyzmem? Jak pomoc dzieciom nawiązywać relacje, komunikować się i myśleć. Metoda Floortime, Kraków 2014.
  2. Komender J. Jagielska G., Bryńska A., Autyzm i zespół Aspergera, Warszawa 2009.
  3. Olechnowicz H., Wiktorowicz R., Dziecko z autyzmem. Wyzwalanie potencjału rozwojowego, Warszawa 2012.
  4. Pisula E., Autyzm – przyczyny, symptomy, terapia, Gdańsk 2010.
  5. Skórzyńska M., Wczesne diagnozowanie autyzmu – perspektywy i dylematy, [w:] red. B. Wilczura, Autyzm. Na granicy zrozumienia, Kraków 2012.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 17-05-2018 14:19)