SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy nowożytny - język francuski - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język francuski
Kod przedmiotu 09.1-WH-WHP-JON/JF3-Ć-14_genXYBYC
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Europeistyka i stosunki transgraniczne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Barbara Wrześniak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cykl praktycznych ćwiczeń z języka francuskiego doskonalących umiejętność porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego i zawodowego, prowadzących do uzyskania kompetencji komunikacyjnej i językowej. Wprowadzenie podstawowej terminologii nauk humanistycznych i społecznych. Uzyskanie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz dla potrzeb studiowania i wykonywania pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Znajomość języka obcego na poziomie B1 według skali ESOKJ.

Zakres tematyczny

  1. Człowiek w relacjach społecznych: wielokulturowość w Unii Europejskiej, uprzedzenia, problem imigracji, zaangażowanie na rzecz organizacji społecznych i wolontariatu.
  2. Opis sytuacji z dziedziny kultury i sztuki (formułowanie wypowiedzi na zadany temat, wyrażanie opinii, umiejętność jej uzasadnienia, formułowanie propozycji)
  3. Obyczajowość i tradycje w krajach francuskiego obszaru językowego a w Polsce  (święta religijne i inne, formułowanie życzeń, zaproszeń, podziękowań - forma ustna i pisemna, nieoficjalna rozmowa telefoniczna).
  4. Człowiek i jego uczucia, emocje i pragnienia (wyrażanie zadowolenia i niezadowolenia, sympatii i antypatii, pewności i niepewności, przypuszczenia, aprobaty, dezaprobaty, formułowanie opinii oficjalnych i prywatnych).
  5. Kraje frankofońskie - podróżowanie i turystyka.

Metody kształcenia

Metoda komunikacyjna; praca z tekstem źródłowym, tekstem prasowym; dyskusja, dialog, symulacja, odgrywanie ról, burza mózgów, gry dydaktyczne, wywiad, praca w parach i grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie kontroli bieżącej – ustnej oraz kontroli okresowej – pisemnej (testy cząstkowe, sprawdziany). Uzyskanie minimum 60% z testów, prezentacji itp. Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz wykonanie wszystkich zadań lub projektów określonych przez prowadzącego.

Literatura podstawowa

  1. Cicurel, Fr., Fedoya, E. i Porquier, R., Communiquer en français, Hatier International, Paris, 1987.
  2. Cormanski, A., Techniques dramatiques: activités d'expression orale, Hachette FLE, Paris, 2005.
  3. Fustier, M., Exercices pratiques de communication, Editiond d'Organisation, Paris, 2004.

Literatura uzupełniająca

  1. Wybrane współczesne dokumenty autentyczne: teksty prasowe, materiały audio-wizualne i internetowe.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-05-2018 00:04)