SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia kultury - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia kultury
Kod przedmiotu 08.3-WH-EP-HK-Ć-S14_gen19E03
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Europeistyka i stosunki transgraniczne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Andrzej Gillmeister, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie ukazać miejsce kultury w życiu społecznym i przygotować do uczestnictwa w życiu kulturalnym, przedstawiając główne epoki historyczne, nurty i różnorodność w kulturze oraz wskazać na historyczne inspiracje w kulturze współczesnej.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1) Pojęcie i definicja kultury. 2) Podstawowe pojęcia związane z kulturą: synkretyzm kulturowy, akulturacja, enkulturacja i inne. 3) Historia jako część kultury. Kultura jako zjawisko historyczne. 4) Zmiana paradygmatu kultury na przestrzeni dziejów.  5)  Przełomowe momenty kultury europejskiej 6) Kultura starożytności grecko-rzymskiej. 7) Narodziny Europy – rewolucja czy ewolucja kulturowa? 8) Kultura średniowiecznej Europy. 9) Narodziny renesansu i znaczenie epoki dla dziejów kultury. 10) Przemiany kulturowe w epoce nowożytnej. 11) Przemiany kulturowe we współczesnym świecie. 12) Kultura w XIX wieku: kierunki – ludzie – idee. 13) Główne nurty kultury w XX wieku 14)  Nowoczesność jako kategoria dziejowa i kulturowa.

Metody kształcenia

Dyskusja, dyskusja panelowa, opis wyjaśniający, opis klasyfikujący, opis uzasadniający, praca ze źródłem ikonograficznym, wycieczka.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przedstawienie eseju dotyczącego wybranego artysty lub zagadnienia z historii kultury, publiczne przedstawienie go oraz uzyskanie minimum 4 pkt. za aktywność na zajęciach polegającą na udziale w dyskusji. Uzyskane punkty są potwierdzeniem aktywności studenta. Może im towarzyszyć ocena w skali od 2 do 5 za merytoryczne przygotowanie się do zajęć. W przypadku negatywnej oceny pracy studenta, nie przyznaje się punktów. 70% oceny końcowej stanowi ocena z pracy pisemnej, a 30% aktywność na zajęciach.

Literatura podstawowa

 1. Antropologia kultury, Warszawa 2009.
 2. Fernandez-Armesto F., Cywilizacje. Kultura, ambicje i przekształcanie natury, Warszawa 2008.
 3. Kulak-Włodarczyk A., Kulak M., O sztuce nowej i najnowszej. Główne kierunki artystyczne w sztuce XX i XXI wieku, Warszawa-Bielsko Biała 2010
 4. Kulak-Włodarczyk A., Kulak M., Wiedza o kulturze. Od Mezopotamii po czasy współczesne, Warszawa-Bielsko-Biała 2008.

Literatura uzupełniająca

 1. Białostocki J., Pięć wieków myśli o sztuce. Studia i rozprawy z dziejów teorii i historii sztuki, Warszawa 1976.
 2. Białostocki J., Płeć śmierci, Gdańsk 2007.
 3. Berger K., Potęga smaku. Teoria sztuki, Gdańsk 2008.
 4. Burszta W., Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998.
 5. Carrol N., Filozofia sztuki masowej, Gdańsk 2011.
 6. Chrzanowski T., Sztuka w Polsce, t. 1-2, Warszawa 2008.
 7. Faryna-Paszkiewicz H., Geometria wyobraźni. Szkice o architekturze dwudziestolecia międzywojennego, Gdańsk 2003.
 8. Glancey J., Historia architektury, Warszawa 2002.
 9. Greenblatt S., Zwrot. Jak zaczął się renesans, Warszawa 2012.
 10. Havelock E.A., Muza uczy się pisać. Rozważania o oralności i piśmienności w kulturze Zachodu, Warszawa 2006.
 11. Havelock E.A., Przedmowa do Platona, Warszawa 2007.
 12. Kultura i metoda, red. J. Michalik, Warszawa 2011.
 13. Nowicka E., Świat człowieka – świat kultury, Warszawa 2000.
 14. Obirek S., Uskrzydlony umysł. Antropologia słowa Waltera Onga, Warszawa 2010.
 15. Ong W.J., Oralność i piśmiennictwo. Słowo poddane technologii, Warszawa 2011.
 16. Vandendorpe C., Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury, Warszawa 2008.
 17. Wielka historia sztuki, t. 1-7, Warszawa 2010-2011.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-05-2018 00:04)