SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia społeczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia społeczna
Kod przedmiotu 08.3-WH-EP-HS-Ć-S14_genTWQFL
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Europeistyka i stosunki transgraniczne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Hanna Kurowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie ukazać zmiany zachodzące w społeczeństwach od czasów starożytnych po współczesne, wymienienie czynników decydujących o przemianach struktur społecznych w Europie i na ziemiach polskich.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1) Pojęcie i definicja społeczeństwa. 2) Społeczeństwa w cywilizacjach starożytnych. 3) Zmiany stratyfikacji społeczeństwa w średniowiecznej Europie. 4) Społeczeństwo wczesnonowożytnej Europy. 5) Społeczeństwo polskie – zmiany od IX do XV wieku. 6) Społeczeństwo polskie od XVI do XIX wieku. 7) Kształtowanie się społeczeństwa współczesnego – zmiany w XIX wieku. 8) Społeczeństwo europejskie w pierwszej połowie XX wieku. 9) Społeczeństwo europejskie w II połowie XX wieku i na początku XXI wieku. 10) Przemiany społeczeństwa polskiego w XX wieku. 11) Przeobrażenia rodziny od średniowiecza do XXI wieku.

Metody kształcenia

Dyskusja, opis wyjaśniający, opis klasyfikujący, opis uzasadniający, praca ze źródłem historycznym, tekstem naukowym i popularno-naukowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest napisanie pracy na wybrany temat oraz uzyskanie minimum 5 pkt. za aktywność na zajęciach polegającą na udziale w dyskusji lub przedstawieniu prezentacji. Uzyskane punkty są potwierdzeniem aktywności studenta. Towarzyszy im ocena w skali od 2 do 5 za merytoryczne przygotowanie się do zajęć. Punktacja: aktywność od 0 do 1, prezentacja: 2 pkt. Ocena za uzyskane punkty: 5 pkt. – dst, 6 pkt. dst.+, 7 pkt. – db, 8 pkt. – db+, 9 pkt. – bdb. W przypadku uzyskania mniej niż 5 pkt. student musi uzyskać je zaliczając w ramach konsultacji 2 lektury. 70% oceny końcowej stanowi ocena z pracy pisemnej, a 30% aktywność na zajęciach.

Literatura podstawowa

 1. Ihnatowicz I., Mączak A., Zientara B., Żarnowski J., Społeczeństwo polskie X-XX wieku, Warszawa 1999.
 2. Janicka D., Historia społeczna i polityczna Europy. Wykład dla studentów europeistyki, Toruń 2007.

Literatura uzupełniająca

 1. Alföldy G., Historia społeczna starożytnego Rzymu, Poznań 2011.
 2. Briggs A., Burke P., Społeczna historia mediów. Od Gutenberga do Internetu, Warszawa 2010.
 3. Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2010.
 4. Domański H., Społeczeństwa europejskie. Stratyfikacja i systemy wartości, Warszawa 2009.
 5. Duby G., Czasy katedr: sztuka i społeczeństwo 980-1420, Warszawa 1997.
 6. Eckert M., Nadolny A., Stobrawa W., Historia gospodarcza i społeczna świata XIX i XX wieku, Zielona Góra 2002.
 7. Giddens A., Europa w epoce globalnej, Warszawa 2009.
 8. Giddens A., Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, Warszawa 2007.
 9. Grunberger R., Historia społeczna Trzeciej Rzeszy, Warszawa 1994.
 10. Historia społeczna. Historia codzienności. Mikrohistoria, red. W. Schulze, Warszawa 1996.
 11. Inglot S., Historia społeczna i gospodarcza średniowiecza, Lwów 1938.
 12. Kaelble H., Społeczna historia Europy. Od 1945 roku do współczesności, Warszawa 2010.
 13. Kłapkowski T., Społeczeństwo w rozwoju historycznym, Warszawa 1935.
 14. Mazurek M., Społeczeństwo kolejki: o doświadczeniach niedoboru 1945-1989, Warszawa 2010.
 15. Osękowski C., Ziemie Odzyskane w latach 1945-2005: społeczeństwo, władza, gospodarka, Zielona Góra 2006.
 16. Rodzina – prywatność – intymność. Dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim, red. D. Kałwa, A. Walaszek, A. Żarnowska, Warszawa 2005.
 17. Skrzypek A., Historia społeczna Europy XIX i XX wieku, Poznań 2009.
 18. Trevelyan G.M., Historia społeczna Anglii: od Chaucera do Wiktorii, Warszawa 1961.
 19. Wajda A., Globalizacja: społeczeństwo i jego rozwój, Warszawa 2011.
 20. Wątroba W., Społeczeństwo konsumpcyjne, Wrocław 2009.
 21. Wiśniewski J., Historia społeczna Europy, Olsztyn 2010.
 22. Żarnowski J., Społeczeństwa XX wieku, Warszawa 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-05-2018 00:04)