SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy nowożytny - język francuski - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język francuski
Kod przedmiotu 09.1-WH-WHP-JON/JF2-Ć-14_genECT6X
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Europeistyka i stosunki transgraniczne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Barbara Wrześniak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cykl praktycznych ćwiczeń z języka francuskiego doskonalących umiejętność porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego i zawodowego, prowadzących do uzyskania kompetencji komunikacyjnej i językowej. Wprowadzenie podstawowej terminologii nauk humanistycznych i społecznych. Poznawanie specyfiki kulturowej krajów francuskiego obszaru językowego. Uzyskanie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz dla potrzeb studiowania i wykonywania pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Znajomość języka obcego na poziomie A2+/B1 według skali ESOKJ.

Zakres tematyczny

1)       Rozumienie ze słuchu prostych tekstów i ćwiczenie krótkich wypowiedzi i reakcji językowych w sytuacjach kontaktów interpersonalnych (nawiązywanie kontaktu, przedstawianie siebie lub innej osoby, opis postaci, umawianie się na spotkanie, proponowanie wspólnego spędzania wolnego czasu, zaproszenie na imprezę urodzinową, akceptacja propozycji lub odmowa, składanie życzeń.

2)       Umiejętność wyrażania własnych emocji i stanu psychofizycznego (np. zadowolenia, niezadowolenia, smutku, radości, dobrego lub złego samopoczucia), a także osobistych preferencji i opinii na dany temat.

3)       Rozumienie ogłoszeń prasowych i odpowiedzi na nie.

4)       Redagowanie tekstów z zakresu prostej korespondencji prywatnej (życzenia, pozdrowienia z podróży lub wakacji, sms-y, e-maile).

 

Metody kształcenia

Metoda komunikacyjna; praca z tekstem źródłowym, tekstem prasowym; dyskusja, dialog, symulacja, odgrywanie ról, burza mózgów, gry dydaktyczne, wywiad, praca w parach i grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie kontroli bieżącej – ustnej oraz kontroli okresowej – pisemnej ( testy cząstkowe, sprawdziany). Uzyskanie minimum 60% z testów, prezentacji itp. Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz wykonanie wszystkich zadań lub projektów określonych przez prowadzącego.

Literatura podstawowa

1.      Cicurel, Fr., Fedoya, E. i Porquier, R., Communiquer en français, Hatier International, Paris, 1987.

2.      Fustier, M., Exercices pratiques de communication, Editions d'Organisation, Paris, 2004.

3.      Weiss, François, Jouer, communiquer, apprendre, Hachette Livre, Paris, 2004.

4.      Cormanski, A., Techniques dramatiques: activités d'expression orale, Hachette FLE, Paris, 2005.

5.      Bertocchini, P. i  Constanzo, H., Productions écrites, Hachette, Paris, 1987.

    

Literatura uzupełniająca

1.     Augé, H., Borot, M.-F. et Vielmas, M., Jeux pour parler jeux pour créer, CLE International, Paris, 1989.

 

 

 

 

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-05-2018 00:04)