SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Europa Środkowo-Wschodnia X-XXI w. - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Europa Środkowo-Wschodnia X-XXI w.
Kod przedmiotu 08.3-WH-EP-EŚW-Ć-S14_genVTTEK
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Europeistyka i stosunki transgraniczne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • Bogdan Bobowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie ukazanie głównych tendencji rozwojowych występujących w gospodarce i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście historycznym z uwzględnieniem roli mocarstw europejskich oraz polityki wobec mniejszych narodów, mniejszości etnicznych i religijnych.

 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1) Zmiany etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej we wczesnym Średniowieczu. 2) Chrystianizacja i nowe państwa Europy Środkowo-Wschodniej  u progu pierwszego millenium. 3) Zasiedlanie pustek osadniczych i rozwój ruchu kolonizacyjnego w XIII i XIV w. 4) Gospodarka zdominowana przez miasta średniowieczne. 5) Przemiany polityczne, ekonomiczne i kulturowe u progu czasów nowożytnych. 6) Rosja - samowystarczalna gospodarka 7) Rozwój potęgi i upadek Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 8) Rola i miejsce mniejszości w budowie państw narodowych w okresie nowożytnym. 9) Wojna 30-letnia i jej konsekwencje dla mniejszości narodowych i religijnych. 10) Problemy ekskulantów i działalność osadniczo- religijna na terenach górskich i leśnych. 11) Wikt codzienny i i luksusowy w czasach nowożytnych. 12) Zbytek i codzienność, mieszkanie, ubiór, moda mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej w XV-XVIII wieku. 13) Rozpowszechnienie techniki i znaczenie rewolucji przemysłowej. 14) Narzędzia wymiany i gospodarka u progu kapitalizmu 15) Dyktatorzy Europy Środkowo-Wschodniej  w XX wieku -polityka wobec narodu i mniejszości etnicznych i religijnych.

Metody kształcenia

dyskusja, dyskusja punktowana

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach i przygotowanie w porozumieniu z wykładowcą opartej na fragmencie tekstu źródłowego prezentacji z zakresu przedmiotu

Literatura podstawowa

 1. Bazylow L., Dzieje Rosji, Warszawa 2005 i starsze wydania.
 2. Bogucka M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986.
 3. Jasienica P., Rzeczpospolita Obojga Narodów, Warszawa: Warszawa 1986,
 4. Dobosz J., Strzelczyk J., Matla M. (red.) Chrystianizacja „Młodszej Europy”, Poznań 2016.
 5. Braudel F., Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek, t.I-III, Warszawa 1992

Literatura uzupełniająca

 1. Bobowski B., Zarys Dziejów osad górskich dawnej gminy Budziska (Gebirgsbauden) w Karkonoszach, Wrocław 2017.
 2. Bullock A., Hitler i Stalin: żywoty równoległe, 2003
 3. Duczko Wł., Ruś Wikingów, Warszawa 2006.
 4. Heller M., Historia imperium rosyjskiego, Warszawa 2000.
 5. Moczulski L., Narodziny Międzymorza: ukształtowanie ojczyzn, powstanie państw oraz układy, Warszawa 2007.
 6. Paszkiewicz H., Początki Rusi, Kraków 1996.
 7. Paszkiewicz H., Wzrost potęgi Moskwy, Kraków 2000.
 8. Wilson P.H., Wojna trzydziestoletnia 1618-1648. Tragedia Europy, 2017.
 9. Zubok V., Nieudane imperium. Związek Radziecki okresu zimnej wojny, od Stalina do Gorbaczowa, Kraków 2010.
 10. Żmudzki P., Władca i wojownicy, Warszawa 2009.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez Bogdan Bobowski (ostatnia modyfikacja: 18-06-2018 23:11)