SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Polityka regionalna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Polityka regionalna
Kod przedmiotu 14.6-WH-EP-PR-Ć-S14_gen51HT9
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Europeistyka i stosunki transgraniczne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Magdalena Balak-Hryńkiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie ukazanie całokształtu działań władz publicznych, podmiotów prywatnych, różnych instytucji oraz organizacji w regionach mających na celu zdynamizowanie rozwoju w regionach oraz redukowanie przestrzennych dysproporcji rozwoju; zasad budowania programów, czy też strategii realizowanych przy pomocy środków pomocowych UE.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1) Wstęp do przedmiotu (podstawowe pojęcia: region, regionalizacja, regionalizm, polityka regionalna. 2) Regiony w Europie (idea Europy regionów, status prawny regionów w wybranych państwach UE). 3) Regiony w Polsce (proces regionalizacji, organizacja samorządów wojewódzkich). 4) Wybrane teorie rozwoju. 5) Czynniki rozwoju regionalnego (definicje, rodzaje, zanczenie). 6) Polityka regionalna UE – aspekt historyczny, cele, zasady, podmioty, instrumenty, polityka regionalna a polityka spójnosci. 7) Polityka regionalna w Polsce, zagadnienia wstępne. 8) Dokumenty strategiczne rozwoju regionów w Polsce (KSRR). 9) Instrumenty polityki regionalnej w Polsce – wprowadzenie do tematyki funduszy strukturalnych. 10) Instrumenty polityki regionalnej na pograniczu lubusko-brandenburskim (programy EWT, euregiony). 11) Region Lubuski w Polsce i Unii Europejskiej. 12) Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego 2014-2020 (cele i priorytety).

Metody kształcenia

wykład problemowy, dyskusja, analiza dokumentów, prezentacja multimedialna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest pozytywny wynik testu końcowego. Warunki punktowe oceny:

15-17 pkt. – dostateczny

18-20 pkt. – dostateczny plus

21-23 pkt. – dobry

24-26 pkt. – dobry plus

27-30 pkt. – bardzo dobry

Literatura podstawowa

 1. Grosse T.G., Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, Studia regionalne i Lokalne, nr 1(8), 2002.
 2. Pietrzyk I., Polityka regionalna UE i regiony w państwach członkowskich, Warszawa 2007.
 3. Zarządzanie strategiczne rozwojem, red J. Górniak, S. Mazur, Warszawa 2012.
 4. Umowa Partnerstwa oraz programy operacyjne.

Literatura uzupełniająca

Dokumenty:

 1. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego, Regiony miasta obszary wiejski, MRR, Warszawa 2010.
 2. Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, Zielona Góra 2012.
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
 4. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. Bruksela, 22.04.2013.
 5. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. z 2009, Nr 84, poz. 712 (tekst jednolity).

Opracowania:

 1. Miszczuk A.,  Regionalizacja administracyjna Trzeciej Rzeczypospolitej, Lublin 2003.
 2. Pawłowska A., Gąsor-Niemiec A., Kołomycew A., Kotarba B., System realizacji strategii rozwoju województwa, Warszawa 2013.
 3. Rozwój regionalny, polityka regionalna, studia regionalne – nowe interpretacje, red. P. Artymowska, A. Kukliński, P. Żuber, Warszawa 2011.

Strony internetowe:

 1. Oficjalny portal funduszy europejskich w Polsce, www.funduszeeropejskie.gov.pl
 2. Oficjalny serwis Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, www.mrr.gov.pl
 3. Oficjalny serwis Komisji Europejskiej: www.ec.europa.eu

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-05-2018 00:04)