SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fundusze europejskie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fundusze europejskie
Kod przedmiotu 14.6-WH-EP-FE-Ć-S14_pNadGen099SI
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Europeistyka i stosunki transgraniczne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Edward Jakubowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie różnymi funduszami Unii Europejskiej, z ogólnymi zasadami ich przyznawania, zarządzania, rozliczania, ich funkcji w polityce wewnętrznej i zagranicznej UE. Istotnym elementem przedmiotu jest przygotowanie wniosku w wybranym programie UE, szczególnie w zakresie ochrony dóbr kultury.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

1) Historia i ewolucja UE. 2) Geneza i ewolucja europejskiej polityki regionalnej. 3) Fundusze unijne – wprowadzenie. 4) System finansowy Unii Europejskiej i jego główne elementy. 5) Fundusze Europejskie w Polsce w latach 2007-2013. 6) Polityka regionalna oraz polityka przemian strukturalnych UE. 7) Programy operacyjne.  8) 16 regionalnych programów operacyjnych – przedstawienie i porównanie ze względu na województwa. 9) Wykorzystanie Funduszy Europejskich w Polsce. 10) Nowa perspektywa finansowa dla Polski w latach 2014-2020. 11) Polityka strukturalna jako czynnik wyrównywania dysproporcji rozwojowych. 12) Rola polityki strukturalnej w społeczno-gospodarczym rozwoju Polski.

Metody kształcenia

Prezentacja z zastosowaniem rzutnika multimedialnego, dyskusja, praca z tekstem źródłowym, praca w grupach mająca na celu dedukcyjne i indukcyjne wnioskowanie z wykorzystaniem danych empirycznych, analiza aktów normatywnych i dokumentów strategicznych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach, napisanie na ocenę pozytywną sprawdzianu oraz przygotowanie wniosku w wybranym programie UE.

Literatura podstawowa

 1. Benio M., Bober J., Hausner J., Kołdras S., Kudłacz T., Mamica Ł., Programowanie rozwoju regionalnego – poradnik dla samorządów województwa, Kraków 1999.
 2. Ciepielewska M., Fundusze Strukturalne w Unii Europejskiej, Warszawa 2000.
 3. Dziemianowicz W., Komorowska K., Kosarczyn H., Żebrowska J., Nowe województwa –fakty, opinie, nastroje, Warszawa 2001.
 4. Euroregiony w nowym podziale Polski, GUS-US we Wrocławiu, Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Tadeusz Toczyński, Warszawa-Wrocław 1999;
 5. Jantoń-Drozdowska E., Regionalna integracja gospodarcza, Warszawa-Poznań 1998.
 6. Jasiński P., Europa jako szansa. Polityka Regionalna Unii Europejskiej i jej instrumenty a władze lokalne i regionalne, Warszawa 2000.
 7. Johnston S., Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej, [w:] Od programu Phare do zreformowanych Funduszy Strukturalnych, Warszawa 1999.
 8. Kierzkowski T., Zarządzanie Funduszami Strukturalnymi w Anglii na przykładzie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa 2001.
 9. Kozak M., Szewczyk R., Rozwój regionalny w Polsce – podstawowe informacje, Warszawa 1998.
 10. Kryspin J., Robert F., Cele polityki regionalnej Unii Europejskiej podstawowe informacje, Warszawa 1995.
 11. Krzyżanowska Z., Miejsce rolnictwa w gospodarce narodowej w Polsce i w Unii Europejskiej, [w:] Integracja Polskiej wsi i rolnictwa z Unią Europejską. Wspólna Polityka Rolna. Fundusze Strukturalne, Warszawa 1998.
 12. Kubisz M., Stan przygotowań Polski do udziału w Europejskim Funduszu Społecznym, Warszawa 2001.
 13. Leonard D., Przewodnik po Unii Europejskiej, Warszawa 1998.
 14. Osękowski C., Szczegóła H., Pogranicze polsko niemieckie w okresie transformacji (1989-1997), Zielona Góra 1999.

Sługocki W., Wybrane aspekty finansowego wsparcia Unii Europejskiej w Polsce, Zielona Góra 2005.

Literatura uzupełniająca

 1. Chmielewska-Banaszak D., Frączak-Muller J., Roszkowska M., Wachowiak A., Transgraniczność w perspektywie socjologicznej  VII Pogranicza Kultury i Narodów, UZ 2010.
 2. Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych, Gronau, 7 października 2004.
 3. Euroregiony na granicach Polski 2003, Wrocław 2004.
 4. Głębicka K., Grewiński M., Europejska polityka regionalna, Warszawa 2003.
 5. Kundera J., Szmyt W., Leksykon polityki regionalnej Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
 6. Łastawski K., Historia integracji europejskiej, Toruń 2006.
 7. Łodziński S., Równość i różnice. Mniejszości narodowe w porządku demokratycznym w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2005.
 8. Nowy typ wspólnoty. Unia Europejska, red. Haliżak, Warszawa 2001.
 9. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa 2007.
 10. Regiony w Europie. Kierunek – przyszłość bez granic, „Regiony” marzec 2004, nr 1.
 11. Tomaszewski K., Regiony w procesie integracji europejskiej, Kraków 2007.
 12. Wojtaszczyk K. A., Jakubowski W., Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Warszawa 2007.
 13. Wojtaszczyk K. A., System instytucjonalny Unii Europejskiej, Warszawa 2005.
 14. Wojtaszczyk K. A., Współczesna Europa, Warszawa 2001.

Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja europejska, Warszawa 2004.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Edward Jakubowski (ostatnia modyfikacja: 06-06-2018 22:22)