SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język starożytny I: łacina I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język starożytny I: łacina I
Kod przedmiotu 09.5-WH-WP-JS/Ł1-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Europeistyka i stosunki transgraniczne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Jolanta Macko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

1. Poznanie języka łacińskiego na poziomie podstawowym, umożliwiającym rozumienie i tłumaczenie tekstów adaptowanych. 2. Opanowanie słownictwa, które ułatwia naukę języków obcych 3. Poznanie kultury antycznej stanowiącej trwałą wartość w rozwoju kultury polskiej i europejskiej 4. Cytowanie sentencji, zwrotów, powiedzeń łacińskich spotykanych w literaturze, sztuce, kulturze, a nawet w języku potocznym.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1. Podstawy gramatyki łacińskiej - czasy, deklinacje, zaimki, konstrukcje zdaniowe.
2. Słownictwo z tłumaczonych tekstów, ukazanie wpływu łaciny na język polski i języki
 obce oraz rozumienie słów pochodzenia łacińskiego.
3. Zwroty, sentencje, powiedzenia łacińskie cytowane w literaturze, nauce, kulturze
 oraz wyrażenia funkcjonujące w językach nowożytnych
4. Wiadomości z życia starożytnych Greków i Rzymian, z historii, filozofii i literatury
 oraz elementy mitologii.
5. Dobór tekstów zgodny z poziomem grupy i materiałem gramatycznym.  

Metody kształcenia

Ćwiczenia gramatyczne i tłumaczeniowe z nauczycielem, praca samodzielna studenta oraz zespołowa. Przygotowanie słówek i tłumaczenie tekstu. Wystąpienia i prezentacje (na temat kultury antycznej).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie bieżącej kontroli ustnej i pisemnej (kilka razy w semestrze).
Obecność i aktywność studenta na zajęciach.
Uzyskanie minimum 60% z testów sprawdzających.  

Literatura podstawowa

O.Krajczyk, D.Kubica „Prima via”- podręcznik, gramatyka, słownik Wrocław 2012 S.Wilczyński, E.Pobiedzińska, A.Jaworska - „Porta Latina” –podręcznik do języka łacińskiego Warszawa 2005 S.Wilczyński, T.Zarych „Rudimenta Latinitatis” cz.1,Wrocław 1998

Literatura uzupełniająca

S.Kalinkowski „Aurea dicta”- łacińskie sentencje, przysłowia i powiedzenia.t.1-2 Warszawa 1993 Z.Landowski, K.Woś, Słownik cytatów łacińskich Kraków 2002 J.Parandowski, Mitologia ,Wierzenia i podania Greków i Rzymian Poznań 1987 Thesaurus albo skarbiec łacińskich sentencji , przysłów i powiedzeń w literaturze polskiej, red.M.Korolko Warszawa 2004

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-05-2018 00:04)