SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Polska w Europie X-XXI w. - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Polska w Europie X-XXI w.
Kod przedmiotu 08.3-WH-EP-PWE/6-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Europeistyka i stosunki transgraniczne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Joanna Karczewska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie ukazanie  miejsca Polski w Europie na przestrzeni dziejów jej przynależności do zachodnioeuropejskiego kręgu kulturowego ze wskazaniem wpływów wschodnioeuropejskich i konsekwencji wynikających z położenia na linii podziału między Wschodem a Zachodem.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

wykład

1) Ewolucja kulturowego i geograficznego pojęcia Europa. 2) Młodsza i starsza Europa. 3) Polska – między Wschodem a Zachodem. 4) Piastowie wobec cesarstwa i papiestwa. 5) Przyjmowanie dziedzictwa łacińskiego w Polsce średniowiecznej. 6) Polityka dynastyczna w Europie XVI w. 7) Gospodarka polska a europejska w XVI-XVIII wieku. Mit spichlerza. 8) Rzeczpospolita w procesie reformacji i kontrreformacji. 9) Polska przedmurzem Europy. 10) Rzeczpospolita wobec idei Oświecenia. 11) Między cesarstwami. Obce interesy w Polsce XVIII wieku. 12) Ruch narodowowyzwoleńczy a idee narodowe w Europie XIX wieku. 13) Polska niepodległa i jej miejsce w Europie. 14) Polska w polityce wielkich mocarstw w okresie II wojny światowej. 15) Polska w strefie wpływów ZSRR i strukturach bloku wschodniego. 16) Rola Polski w obaleniu systemu tzw. realnego socjalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej. 17) Wkład Polski i Polaków do europejskiego dziedzictwa kulturowego.

ćwiczenia

1) Młodsza i starsza Europa. 2) Polska – między Wschodem a Zachodem. 3) Piastowie wobec cesarstwa i papiestwa. 4) Przyjmowanie dziedzictwa łacińskiego w Polsce średniowiecznej. 5) Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej spuścizna. 6) Gospodarka polska a europejska w XVI-XVIII wieku. Mit spichlerza. 7) Rzeczpospolita w procesie reformacji i kontrreformacji. 8) Polska przedmurzem Europy. 9) Rzeczpospolita wobec idei Oświecenia. 10) Między cesarstwami. Obce interesy w Polsce XVIII wieku. 11) Ruch narodowowyzwoleńczy a idee narodowe w Europie XIX wieku. 12) Polska niepodległa i jej miejsce w Europie. 13) Polska w polityce wielkich mocarstw w okresie II wojny światowej. 14) Polska w strukturach bloku wschodniego. 15) Polska w walce o wolność w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku. 16) Stosunki polsko-niemieckie po II wojnie światowej.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład analityczny, wykład problemowy; dyskusja, dyskusja punktowana, rozmowa nauczająca, referat/prezentacja; debata za i przeciw.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie zaliczeń cząstkowych. Warunkiem uzyskania zaliczeń cząstkowych jest:

wykład obecność studenta na wykładach

ćwiczenia: uzyskanie minimum 50% ze wszystkich możliwych do uzyskania punktów (20 pkt.) w tym: 5 punktów za aktywność na zajęciach, 10 punktów – opracowanie i realizacja podczas zajęć referatu/prezentacji o tematyce zbieżnej z tematyka ćwiczeń (kryteria: poprawność,  merytoryczna, wykorzystanie lektur, wykorzystanie wiedzy historycznej, selekcja informacji, język i styl wypowiedzi, wykorzystanie materiałów w prezentacji), 5 punktów za opracowanie debaty za i przeciw wybranego problemu historycznego. W przypadku braku aktywności, student zobowiązany jest uzyskać te punkty w ramach konsultacji. W przypadku negatywnej oceny pracy studenta, nie przyznaje się punktów.        

egzamin: egzamin ustny składający się z odpowiedzi na 3 pytania obejmuje problematykę z zakresu tematycznego przedmiotu (wykład i ćwiczenia).

Literatura podstawowa

 1. Dolański D., Trzy cesarstwa. Wiedza i wyobrażenia o Niemczech, Turcji i Rosji w Polsce XVIII wieku, Zielona Góra 2013.
 2. Dolański, Zachód w polskiej myśli historycznej czasów saskich. Nurt sarmacko-teologiczny, Zielona Góra 2002.
 3. Jobert A., Od Lutra do Mohyły. Polska wobec kryzysu chrześcijaństwa 1517-1648, Warszawa 1994.
 4. Kłoczowski J., Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza, Warszawa 1998.
 5. Polska w Europie XXI wieku, red. T. Wallas, Poznań 2002.
 6. Samsonowicz H., Miejsce Polski Europie, Warszawa 1995.
 7. Skobelski R., Polityka PRL wobec państw socjalistycznych w latach 1956-1970. Współpraca – napięcia – konflikty, Poznań 2010.
 8. Starnawski J., Polska w Europie, red. W. Walecki, Kraków 2001.
 9. Suchodolski B., Dzieje kultury polskiej, wyd. 2. zmien. i rozszerz., Warszawa 1986.
 10. Wyczański A., Polska w Europie XVI stulecia, Poznań 1999.
 11. Zawilski A., Polskie fronty 1918-1945, Warszawa1996.

Literatura uzupełniająca

 1. Ash T. G., W imieniu Europy. Niemcy i podzielony kontynent, Londyn 1996.
 2. Biagini A., Guida F., Pół wieku realnego socjalizmu. Europa środkowowschodnia od II wojny światowej do upadku rządów komunistycznych, Rzeszów 1998.
 3. Brook Ch., Europa średniowieczna 962-1154, Warszawa 2001.
 4. Brzoza Cz., A. L., Sowa, Historia Polski 1918-1945, Kraków 2006.
 5. Czubiński A., Europa dwudziestego wieku. Zarys historii politycznej, Poznań 2000.
 6. Davies N., Europa. Między Wschodem a Zachodem, Kraków 2007.
 7. Davies N., Europa. Rozprawa historyka z historią, Kraków 2003.
 8. Delumaeu J., Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII wieku, Warszawa 1986.
 9. Duraczyński E., Polska 1939-1945. Dzieje polityczne, Warszawa 1999.
 10. Duroselle J.B., Europa. Historia narodów, Warszawa 2002.
 11. Friszke A., Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2003.
 12. Geremek B., Więź i poczucie wspólnoty w średniowiecznej Europie, [w:] Dziesięć wieków Europy. Studia z dziejów kontynentu, red. J. Żarnowski, Warszawa 1983.
 13. Hauser A., Społeczna historia sztuki i literatury, Warszawa 1974.
 14. Hay D., Europa XIV i XV wieku, Warszawa 2001.
 15. Historia Europy, red. J. Carpentier, F. Lebrun, Warszawa 1994.
 16. Kaczmarek R., Historia Polski 1914-1989, Warszawa 2010.
 17. Kalembka S., Wiosna Ludów w Europie, Warszawa 1991.
 18. Lecler J., Historia tolerancji w wieku reformacji, Warszawa 1964.
 19. Między Zachodem a Wschodem. Etniczne, kulturowe i religijne pogranicza Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, red. K. Mikulski, A. Zielińska-Nowicka, Toruń 2006.
 20. Mackenney R., Europa XVI wieku. Ekspansja i konflikt, Warszawa 1997.
 21. Munck T., Europa XVII wieku. 1598-1700. Państwo, konflikty i porządek społeczny, Warszawa 1998.
 22. Mundy J.H., Europa średniowieczna 1150-1309, Warszawa 2001.
 23. Parzymies S., Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2004, Warszawa 2004.
 24. Pastusiak L.,  Polska a Zachód, Warszawa 1991.
 25. Podhorodecki L., Historia najnowsza. Świat i Polska 1939-1997/98, Warszawa 1998.
 26. Polityka zagraniczna RP 1989-2002, red. R. Kuźniar, K. Szczepanik, Warszawa 2002.
 27. Polska w podzielonym świecie po II wojnie światowej do 1989 r., red. M. Wojciechowski, Toruń 2002.
 28. Rietbergen P., Europa. Dzieje kultury, Warszawa 2001.
 29. Samsonowicz H., Tazbir J., Nałęcz T., Łepkowski T., Polska – losy państwa i narodu do 1939 roku, Warszawa 2003.
 30. Skrzypek A., Dyplomatyczne dzieje PRL w latach 1956-1989, Warszawa 2010.
 31. Wegs J. R., Ladrech R., Europa po 1945 roku. Zarys historii, Warszawa 2008.
 32. Zając J., Zięba J., Polska w stosunkach międzynarodowych 1945-1989, Toruń 2005.

Strony www

http://www.ww2.pl/Polski,wysilek,zbrojny,8.html

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Polska_w_Europie.pdf

http://polskawue.gov.pl/Polska,w,UE,1.html

http://europa.eu/index_pl.htm

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-05-2018 00:04)