SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ustrój Unii Europejskiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ustrój Unii Europejskiej
Kod przedmiotu 14.6-WH-EP-UUE/4-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Europeistyka i stosunki transgraniczne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie 
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie przedstawienie ustroju Unii Europejskiej, jej głównych organów i procesu decyzyjnego. Jest on pomyślany jako dający studentowi obraz wzajemnych powiązań pomiędzy podmiotami administrującymi UE ze szczególnym uwzględnieniem takich elementów jak czynnik międzyrządowy i ponadnarodowy, a także równowaga międzyinstytucjonalna. W tym celu w ramach przedmiotu uwzględnione są zarówno elementy dotyczące kompetencji poszczególnych organów i instytucji, jak i procesu stanowienia prawa europejskiego i innych procedur decyzyjnych. W ramach przedmiotu studentowi zostaną przedstawione także główne zasady i relacje między prawem europejskim a prawem poszczególnych krajów członkowskich.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

wykład

  1. Wprowadzenie do problematyki struktur UE jako specyficznej organizacji międzynarodowej. Analiza czynników międzyrządowego i ponadnarodowego jako podstawowych determinant procesów integracyjnych. 2) Klasyfikacja podmiotów składających się na strukturę instytucjonalną UE. Podział na instytucje, inne organy, organy pomocnicze, agencje. 3) Ogólna charakterystyka źródeł prawa UE. 4) Rada Europejska – jej kompetencje i zakres działania. 5) Rada UE jako organ UE. 6) Komisja Europejska. 7) Parlament Europejski. 8) Trybunał Sprawiedliwości UE, Sąd i Sąd Służby Publicznej – analiza kompetencji i zakresu jurysdykcji. 9) Europejski Bank Centralny i ESBC. 10) Trybunał Obrachunkowy. 11) Pozycja Europejskiego Ombudsmana. 12) Podmioty realizujące Wspólną Politykę Zagraniczną UE. 13) Specyfika podmiotów odpowiedzialnych za działania UE w ramach obszaru bezpieczeństwa i sprawiedliwości. 14) Problem równowagi instytucjonalnej w systemie UE  i analiza procesów decyzyjnych podsumowująca całokształt ustroju UE.

ćwiczenia

  1. Analiza relacji pomiędzy strukturami UE a parlamentami narodowymi na podstawie Protokołu dot. roli parlamentów narodowych. Problem poszanowania zasady pomocniczości oraz proporcjonalności. 2) Funkcjonowanie agencji europejskich na przykładzie Frontex oraz Europejskiej Agencji Praw Podstawowych. 3) Organy pomocnicze i ich rola jako podmiotów współuczestniczących w procedurach podejmowania decyzji – Komitet Regionów i Komitet Ekonomiczno-Społeczny. 4) Analiza dokumentów Rady Europejskiej (praca analityczna nad konkluzjami z ostatniego półrocza). 5) Analiza procedur podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem działania jej organów pomocniczych. 6) Komisja Europejska jako inicjator procesu prawodawczego i organ wykonawczy – praca nad dokumentami konsultacyjnymi (zielone księgi, procedury komitologiczne). 7) Procedury stanowienia prawa a) zmiany traktatów, b) zwykła procedura prawodawcza, c) specjalne procedury prawodawcze. 8) Akty delegowane i wykonawcze. 9) Analiza porozumień międzyinstytucjonalnych i aktów wewnętrznych poszczególnych organów. 10) Karta Praw Podstawowych i jej znaczenie dla UE. 11) TSUE a ETPC – porównanie zakresu jurysdykcji. Problem przystąpienia UE  do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 12) UE w środowisku międzynarodowym – analiza wybranych dokumentów przyjętych w ramach WPZiB. 13) Europol jako element współpracy w zakresie bezpieczeństwa i sprawiedliwości. 14) Europejska sieć sądowa i inne elementy współpracy pomiędzy sądami poszczególnych państw członkowskich.

Metody kształcenia

wykład: prowadzony w formie konwencjonalnej z jednoczesnym wykorzystaniem metody problemowej  i przypadków w celu przedstawienia określonych problemów politycznych w perspektywie

ćwiczenia: praca z dokumentem źródłowym – analiza tekstów aktów prawnych, praca w grupach, metoda sytuacyjna, klasyczna metoda problemowa

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczeń jest:

wykład obecność studenta na wykładach

ćwiczenia obecność na zajęciach. Kolokwium problemowe w formie kazusów mających celu weryfikację rozumienia przez studenta zależności i powiązań pomiędzy instytucjami i organami UE

Literatura podstawowa

  1. Brodecki Z., Prawo integracji w Europie, Warszawa 2009.
  2. Cała-Wacinkiewicz E., System instytucji Unii Europejskiej z uwzględnieniem postanowień Traktatu Lizbońskiego, Warszawa 2009.
  3. Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji, red. A. Wyrozumska, J. Barcz, Warszawa 2012.
  4. Prawo ustrojowe Unii Europejskiej, red. M. Pyka, B.Wojtyniak, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

  1. Jurczyk T., Prawa jednostki w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Warszawa 2009.
  2. Wróbel A., Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, Warszawa 2009.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-05-2018 00:04)