SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Europa wczesnonowożytna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Europa wczesnonowożytna
Kod przedmiotu 08.3-WH-EP-EWN/5-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Europeistyka i stosunki transgraniczne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Małgorzata Konopnicka, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie ukazanie głównych linii rozwojowych w dziejach nowożytnej Europy i ich konsekwencji dla współczesnego porządku gospodarczego, społecznego i politycznego; ukazanie przyczyn dualizmu gospodarczego Europy, ze szczególnym wskazaniem miejsca i roli Rzeczypospolitej w nowożytnym systemie gospodarczym; ukazanie Europy podzielonej wyznaniowo i usiłującej ów podział przezwyciężyć; ukazanie polskiej specyfiki ustrojowej na tle europejskich systemów polityczno-ustrojowych; ukazanie wielokulturowości nowożytnej Europy wraz ze znaczeniem dorobku renesansu i baroku dla współczesnego świata oraz roli idei oświecenia w kształtowaniu się nowoczesnych państw

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

wykład

1) Dualizm w rozwoju gospodarczym Europy – przyczyny i skutki, aktywizacja gospodarcza szlachty polskiej. 2) Europa wobec świata, świat wobec Europy – odkrycia geograficzne i ich konsekwencje. 3) Średniowieczne korzenie renesansowego humanizmu; renesans włoski, niderlandzki, niemiecki i polski. 4) Kryzys Kościoła katolickiego w XV i XVI w. i próby jego przezwyciężenia, religijność społeczeństw wczesnonowożytnych. 5) Nowożytne dynastie europejskie i ich rola w kształtowaniu stosunków politycznych w XVI i XVII w. 6) Absolutyzmy europejskie na przykładzie Francji, Prus, Austrii i Rosji. 7) Oświecenie. Rozwój literatury i nauki w poszczególnych krajach europejskich.

ćwiczenia

1) Zmiana mentalności Europejczyków u progu epoki wczesnonowożytnej. Rola rozwoju gospodarczego, reformacji i kryzysu XVII-wiecznego w kształtowaniu światopoglądu społeczeństwa nowożytnego. Oświecenie jako wiek liberalizmu. 2) Społeczeństwo nowożytne. Zróżnicowanie stanowe wczesnonowożytnej Europy. Mężczyzna, kobieta, dziecko. 3) Dynastie europejskie- wybitni władcy i wybitne kobiety u władzy. 4) Kościoły        i odłamy religijne, Europa wielowyznaniowa. 5) Wojna i pokój we wczesnonowożytnej Europie. 6) Rozwój kultury materialnej od XVI do XVIII w. 

Metody kształcenia

wykład: wykład informacyjny, problemowy

ćwiczenia: praca pod kierunkiem, praca w grupach, dyskusja panelowa, sprawdzian

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczeń jest:

wykład: obecność studenta na wykładach oraz zaliczenie egzaminu.

ćwiczenia: warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie określonej liczby punktów odpowiadającej poszczególnym ocenom.

bdb – 12 pkt, db plus – 11 pkt, db – 10 pkt, dst plus – 9 pkt, dst – 8 pkt, ndst – poniżej 7 pkt.

Liczba 4 pktów przysługuje studentom za aktywność podczas zajęć polegającą na udziale w dyskusji  (po 1 pkcie za zajęcia), 4 pkt. przysługują studentom za sprawdzian (0-1 pkt.-ndst, 2 pkt-dst, 3 pkt-bd, 4 pkt-bdb) 1 pkt. za aktywność podczas pracy w grupie oraz 4 pkt. przysługują studentom za prezentację (0-1 pkt.-ndst, 2 pkt-dst, 3 pkt-bd, 4 pkt-bdb). Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie powyżej 7 pukntów. W przypadku braku aktywności, braku pracy w grupie, nie przyznaje się punktów, w przypadku otrzymania zerowej liczby punktów za prezentację i sprawdzian student zobowiązany jest uzyskać min. 3 punkty w ramach konsultacji.

egzamin: egzamin ustny obejmujący trzy pytania na tematy z zakresu tematycznego przedmiotu.

Literatura podstawowa

 1. Mikulski K., Wijaczka J., Historia powszechna. Wiek XVI-XVIII, Warszawa 2011.
 2. Serwański M., Historia powszechna. Wiek XVI-XVIII, Poznań 2008.

Literatura uzupełniająca

 1. Andrusiewicz A., Carowie i cesarze, Warszawa 2001.
 2. Andrusiewicz A., Cywilizacja rosyjska, t. 1-3, Warszawa 2004-2009.
 3. Anusik Z., Gustaw II Adolf, Wrocław 1996.
 4. Baszkiewicz J., Historia Francji, Warszawa 2008.
 5. Baszkiewicz J., Ludwik XVI., Warszawa 1985.
 6. Baszkiewicz J., Powszechna historia ustrojów państwowych, Warszawa 2001.
 7. Bazylow L., Historia Rosji, Warszawa 1996.
 8. Belzyt L., Kraków i Praga około 1600 roku: porównanie topograficznych i demograficznych aspektów struktury społecznej i etnicznej dwóch metropolii Europy Środkowo-Wschodniej, Toruń 2003.
 9. Bitwa pod Lutynią 1757. Historia i tradycja, red. R. Żerelik, S. Rosik, G. Borowski, Wrocław 2010.
 10. Bogucka M., Bona Sforza, Wrocław 2004.
 11. Bull G., Michał Anioł, Warszawa 2002.
 12. Burke I., Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, Warszawa 1991.
 13. Carlton Ch., Karol I, Warszawa 1993.
 14. Chaunu P., Cywilizacja wieku oświecenia, Warszawa 1989.
 15. Clarck Ch., Prusy. Powstanie I upadek 1600-1947, Warszawa 2009.
 16. Coe S., Coe M., Prawdziwa historia czekolady, Warszawa 2000.
 17. Cotter B., Kalwin, Warszawa 2000.
 18. Czaplinski W., Galos A., Korta W., Historia Niemiec, Wrocław 2004.
 19. Czerska D., Borys Godunow, Wrocław 1988.
 20. Czerska D., Dymitr Samozwaniec, Wrocław 1995.
 21. Davis N. Z., Kobiety na marginesach, Warszawa 2012.
 22. Delumeau J., Cywilizacja Odrodzenia, Warszawa 1993.
 23. Delumeau J., Reformy chrześcijaństwa XVI i XVII w., t. 1-2; Warszawa 1986.
 24. Dębicki J., Faure J.F., Grünewald D., Pimentel A.F., Historia sztuki. Malarstwo, rzeźba, architektura, Warszawa 1998.
 25. Dzieje gospodarcze i społeczne imperium osmańskiego 1300-1914, red. H. Inalcik, Warszawa 2009.
 26. Froese W., Historia państw i narodów Morza Bałtyckiego, Warszawa 2008.
 27. Góralski Z., Maria Teresa, Wrocław 1997.
 28. Grodziski S., Habsburgowie. Dzieje dynastii, Warszawa 1998.
 29. Guzowski P., Chłopi i pieniądze na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych, Kraków 2008
 30. Gosse P. Historia piractwa, Oświęcim 2012
 31. Hathaway J., Arabowie pod panowaniem Osmanów 1516-1800, Warszawa 2012
 32. Hill Ch., Oliver Cromwell i Rewolucja Angielska, Warszawa 1988.
 33. Historia ciała, t.1,Od renesansu do oświecenia, red. G. Vigarello, Gdańsk  2011
 34. Historia cywilizacji amerykańskiej. Era tworzenia 1607-1798, red. Z. Lewicki Z., Warszawa 2009
 35. Hugu B., Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wrocław 2011
 36. Jakowenko N., Historia Ukrainy do 1795 roku, Warszawa 2011
 37. Mączak A., Rządzący i rządzeni. Systemy władzy w Europie wczesnonowożytnej, Warszawa 2004.
 38. Magdziarz W., Anna Austriacka. Królowa Francji, Warszawa 2013.
 39. Między barokiem a oświeceniem. Wielkie bitwy, red. S. Archemczyk, Olsztyn 2010
 40. Ptaszyński M., Narodziny zawodu. Duchowni luterańscy i proces budowania konfesji w Księstwach Pomorskich XVI/XVIII w., Warszawa 2011.
 41. Rietbergen P., Europa. Dzieje kultury, Warszawa 2001.
 42. Szpak J., Historia gospodarcza powszechna, Warszawa 2007.
 43. Todd J.M., Marcin Luter, Warszawa 1983.
 44. Todd J.M., Reformacja, Warszawa 1974.
 45. Topolska M.B., Przemiany zachodnioeuropejskiego pogranicza kulturowego pomiędzy Bugiem a Dźwiną i Dnieprem (polsko-litewsko-białorusko-ukraińskie losy od XV do początku XX wieku), Zielona Góra 2009.
 46. Topolski J., Gospodarka polska a europejska w XVI-XVII w., Poznań 1977.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-05-2018 00:04)