SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Demografia współczesnej Europy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Demografia współczesnej Europy
Kod przedmiotu 16.0-WH-EP-DWE/6-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Europeistyka i stosunki transgraniczne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Hanna Kurowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie 
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie ukazanie sytuacji demograficznej Europy, strategie i politykę ludnościową państw europejskich, ukazanie sytuacji demograficznej Europy na tle świata i wskazanie na problemy wynikające  z migracji ludności w ramach UE, Europy i z innych kontynentów do krajów Europy. Ukazanie mniejszości narodowych w UE i poza unią, ich problemów i prawnych ram funkcjonowania oraz procesu asymilacji ludności napływowej,  emancypacji kobiet, mniejszości seksualnych, społecznych i religijnych.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

wykład:

1) Współczesne teorie demograficzne. 2) Pochodzenie genetyczne ludności Europy. 3) Procesy demograficzne    a rozwój społeczny. 4) Prawa rodziny i dziecka. 5) Polityka rodzinna. 6) Trwanie życia. 7) Demograficzne starzenie się społeczeństw. 8) Mobilność terytorialna i społeczna. 9) Prognozy demograficzne.10) Demograficzna przyszłość Europy.

ćwiczenia:

 1. Liczba ludności Europy, Unii Europejskiej i poszczególnych państw, rozmieszczenie ludności na kontynencie. 2) Ruch naturalny w Europie – czynniki warunkujące. 3) Teoria przejścia demograficznego i drugiego przejścia demograficznego. 4) Polityka ludnościowa państw europejskich. 5) Starzejące się społeczeństwo – problem współczesnej Europy. 6) Rodzina w Europie – polityka rodzinna poszczególnych państw, małżeństwa. 7) Kondycja zdrowotna Europejczyków. 8) Migracje ludności i problem mniejszości narodowych. 9) Inne wybrane problemy ludnościowe współczesnej Europy. 10) Prognozy demograficzne i ludnościowe.

Metody kształcenia

wykład: wykład problemowy

ćwiczenia: dyskusja, rozmowa nauczająca, praca z danymi statystycznymi i mapami

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

 1. Okólski M., Demografia. Podstawowe pojęcia procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Warszawa 2005.
 2. Okólski M., Fihel A., Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Waszawa 2012.
 3. Procesy demograficzne i metody ich analizy, red. J. Kurkiewicz, Kraków 2010.

Literatura uzupełniająca

 1. Balicki J., Frątczak E., Nam B. C., Przemiany ludnościowe. Fakty – interpretacje – opinie, Warszawa 2007.
 2. Castles S., Miler M.J., Migracje we współczesnym świecie, Warszawa 2012.
 3. Drozdowski R, Borkowska I., Morchat M., Uwarunkowanie demograficzne przemian społeczno-gospodarczych w Opolu – rekomendacje dla polityki rozwoju miasta w latach 2010-2020, Poznań 2010.
 4. Gawryszewski A., Ludność Polski w XX wieku, Warszawa 2005.
 5. Jakość i warunki życia a procesy demograficzne w Europie Środkowej w czasach nowożytnych, red. K. Kurowska, D. Szaban, Zielona Góra 2013.
 6. Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, red. E. Jaźwińska, M. Okólski, Warszawa 2001.
 7. Makowski J., Geografia Unii Europejskiej, Warszawa 2008 – rozdział 4 i 5.
 8. Migracje: dzieje, typologia definicje, red. A. Furdal, W. Wysoczański, Wrocław 2006.
 9. Ochocki A., Ludność świata. Powinność i kapitał, Warszawa 2010.
 10. Ochrona dzieci a przyszłość demograficzna Polski, Warszawa 2010.
 11. Okólski M., Demografia zmiany społecznej, Warszawa 2004.
 12. Prognoza demograficzna na lata 2007-2035, Warszawa 2008.
 13. Przemiany demograficzne Europy Środkowej w czasach nowożytnych, red. H. Kurowska, Zielona Góra 2010.
 14. Rosset E., Eksplozja demograficzna, Warszawa 1978.
 15. Społeczno-gospodarcze uwarunkowania i konsekwencje wydłużania życia ludzkiego w Europie Środkowej w czasach nowożytnych, red. H. Kurowska, Zielona Góra 2011.
 16. Stola D., Kraj bez wyjścia. Migracje z Polski 1949-1989, Warszawa 2010.
 17. Wojciechowska M., Wpływ czynników socjo-ekonomicznych na liczbę urodzeń w Wielkopolsce, Poznań 2011.
 18. Zdrowie publiczne i polityka ludnościowa, red. J. Szymborski, Warszawa 2012.

 

Strona „Biuletynu Migracyjnego” https://sites.google.com/site/biulletynmigracyjny/

„Studia Demograficzne” http://www.sd.pan.pl/index.php/pl/biece-wydania

Uwagi

Brak.


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-05-2018 00:04)