SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Transgraniczność - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Transgraniczność
Kod przedmiotu 14.6-WH-EP-TR- 16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Europeistyka i stosunki transgraniczne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie ukazanie w kontekście historycznym specyfiki położenia Polski jako kraju sąsiadującego z krajami członkami UE, krajami aspirującymi do niej i tych aspiracji niewyrażającymi; problemów sąsiedztwa, wzajemnych uprzedzeń i metod ich przełamywania, euroregionów, zwłaszcza na pograniczu polsko-niemieckim i polsko-czeskim.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

1) Granice, pogranicza, transgraniczność, euroregiony – definicje i charakterystyka. 2) Specyfika polsko-niemieckiego pogranicza po II wojnie światowej. 3)  Pogranicza etniczne – zderzenie kultur i świadomości narodowych. 4) Rodzaje współpracy przekraczającej granice państwowe. 5) Cele i podstawy prawne współpracy transgranicznej w Unii Europejskiej. 6) Prawo międzynarodowe  i wewnętrzne a transgraniczność. 7) Międzynarodowa współpraca transgraniczna i międzyregionalna – przykład Polski i Niemiec.            8) Euroregiony w krajach Unii Europejskiej. 9) Euroregiony na granicach Polski. 10) Programy współpracy transgranicznej – wybrane zagadnienia. 11) Nadzór nad współpracą transgraniczną. 12) Gmina jako podmiot współpracy transgranicznej. 13) Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Patologia pograniczy. 14) Perspektywy współpracy transgranicznej w ramach Unii Europejskiej.

Metody kształcenia

Dyskusja, rozmowa nauczająca, praca pod kierunkiem

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

 1. Dołzbłasz S., Raczyk A., Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do UE, Warszawa 2010.
 2. Euroregiony: pierwszy krok do integracji europejskiej, red. W. Malendowski, M. Ratajczak, Wrocław 1998.
 3. Osękowski C., Szczegóła H., Pogranicze polsko-niemieckie w okresie transformacji (1989-1997), Zielona Góra 1999.

Literatura uzupełniająca

 1. Ciok S., Pogranicze polsko-niemieckie – problemy współpracy transgranicznej, Wrocław 2000.
 2. Ciok S., H. Dobrowolska-Kaniewska H., Polityka innowacyjna państwa a regionalny potencjał innowacyjny. Przykład Dolnego Śląska, Wrocław 2009.
 3. Ciok S., Dołzbłasz S., Leśniak M., Raczyk A., Polska – Niemcy. Współpraca i konkurencja na pograniczu, Wrocław 2009.
 4. Dumała H., Transnarodowe sieci terytorialne w Europie, Lublin 2012.
 5. Etniczne odsłony pogranicza. Kwestie etniczne a pogranicze polsko-niemieckie, red. W. S. Burger, Szczecin 2001.
 6. Euroregiony. Mosty do Europy bez granic, red. W. Malendowski, M. Szczepaniak, Warszawa 2000.
 7. Euroregiony w nowym podziale terytorialnym Polski,  Wrocław 1999.
 8. Gołdyka L., Pogranicze polsko-niemieckie jako przestrzeń socjalizacji, Warszawa 2013.
 9. Greta M., Euroregiony a integracja europejska. Wnioski dla Polski, Łódź 2003.
 10. Kisilowska H., Malak E., Dwudziestolecie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2010.
 11. Malarski S., Prawne i administracyjne zagadnienia organizacji regionów oraz współpracy międzyregionalnej i transgranicznej, Opole 2000.
 12. Osękowski C., Szczegóła H., Euroregiony na pograniczu polsko-niemieckim (1991-1997), Zielona Góra 1998.
 13. Pogranicza etniczne w Europie. Harmonia i konflikty, red. K. Krzysztofek, A. Sadowski, Białystok 2001.
 14. Pogranicze polsko-niemieckie po roku 2004: nowa jakość sąsiedztwa?, red. J. Jańczak, M. Musiał-Karg, Toruń 2009.
 15. Polska i jej transgraniczne współdziałanie z sąsiadami, materiały konferencyjne, red. A. Stasiak, K. Miros, Warszawa 1995.
 16. Regiony przygraniczne w warunkach zewnętrznych granic Unii Europejskiej, red. J. Sikorski, Białystok 2005.
 17. Transgraniczność w perspektywie socjologicznej – kontynuacje i wyzwania, t. 1-2, red. J. Leszkowicz-Baczyński, Zielona Góra 2001.
 18. Transgraniczność w perspektywie socjologicznej – nowe pogranicza?, red. Ż. Leszkowicz-Baczyńska, Zielona Góra 2006.
 19. Trosiak C., Procesy kształtujące polsko-niemieckie pogranicze po II wojnie światowej, Poznań 1999.
 20. Współpraca euroregionalna w latach 1994-2004, oprac. E. Czapka, Zielona Góra 2005.

 

WYBRANE WITRYNY INTERNETOWE:

 1. http://euroregion-snb.pl/ (Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr),
 2. http://euroregion-snb.pl/ (Euroregion Nysa),
 3. http://www.transodra-online.net/pl/Transodra-Przegląd-prasy (Transodra – przegląd prasy pogranicza)

Uwagi

Brak.


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-05-2018 00:04)