SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Geografia historyczna Europy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Geografia historyczna Europy
Kod przedmiotu 08.3-WH-EP-GHE-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Europeistyka i stosunki transgraniczne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Hanna Kurowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie ze zmianami krajobrazu kulturowego i polityczno-gospodarczego w Polsce i w Europie. Zapoznanie studenta ze sposobami prezentacji danych: kartogramy, kartodiagramy, wykresy, tabele. Zapoznanie studenta z programami z pakietu Office i sposobami ich wykorzystania w pracy badawczej.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1) Geografia historyczna i horyzont geograficzny. 2) Kartografia. 3) Kształt miast i wsi na przestrzeni dziejów. 4) Wpływ warunków klimatycznych na rozwój społeczny i gospodarczy państw świata. 5) Rekonstrukcja krajobrazu kulturowego. 6) Podział terytorialny państwa polskiego na przestrzeni dziejów. 7) Zmiany na przestrzeni dziejów nazw państw, krain, miast. 8) Podział terytorialny państwa polskiego oraz Europy do XIX wieku – praca z mapą. 9) Zmiany terytorialne w Europie w XIX-XXI wieku. 10) Procesy społeczno-ekonomiczne występujące w przestrzeni geograficznej. 11) Geografia społeczno-gospodarcza Unii Europejskiej. 12) Geografia ludnościowa współczesnej Europy.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, dyskusja, analiza danych statystycznych, praca z mapą

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest punktowana aktywność podczas dyskusji i pracy z mapą, napisanie na ocenę pozytywną pracy na zaproponowany temat oraz przygotowanie do niej prezentacji, a także sprawdziany pisemne ze znajomości mapy Polski i Europy (mapy konturowe). Punktacja aktywności na zajęciach: 4-5 pkt. dst, 6-7 pkt. db, 8-9 bdb. Na ocenę końcową składa się w 10% ocena za aktywność, w 30% ocena z prezentacji i 30% ocena z pracy pisemnej oraz 30% ocena ze sprawdzianów.

Literatura podstawowa

 1. Arnold S., Geografia historyczna Polski, Warszawa 1957.
 2. Gloger Z., Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Kraków 1903, [reprint Warszawa 1991].
 3. Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2002, ss. 200-251.

Literatura uzupełniająca

 1. Buczek K., Ziemie polskie przed tysiącem lat. Zarys geograficzno-historyczny, Wrocław-Kraków 1960.
 2. Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, red. M. Kulesza, Łódź 2008.
 3. Geremek B., Poczucie przestrzeni i świadomość geograficzna, [w:] Kultura Polski średniowiecznej XIV-XV wiek, Warszawa 1997, s. 628-668.
 4. Eberhardt P., Polska i jej granice. Z historii polskiej geografii politycznej, Lublin 2004.
 5. Geografia społeczno-gospodarcza Polski, red. H. Rogacki, Warszawa 2007.
 6. Geografia Unii Europejskiej, red. J. Makowski, Warszawa 2008.
 7. Historia geografii polskiej, praca zbiorowa, Warszawa 2008.
 8. Janczak J., Geografia historyczna, [w:] Ojczyzna bliższa i dalsza, red. J. Chrobaczewski, Warszawa 1993, s. 86-89.
 9. Janiszewski M., Geograficzne warunki powstania miast polskich, Lublin 1991.
 10. Jędrzejczyk D., Geografia humanistyczna miasta, Warszawa 2004.
 11. Labuda G., Polska granica zachodnia. Tysiąc lat dziejów politycznych, Poznań 1974.
 12. Piskozub A., Dziedzictwo polskiej przestrzeni. Geograficzno-historyczne podstawy struktur przestrzennych ziem polskich, Wrocław 1987.
 13. Przemiany środowiska geograficznego Polski, red. L. Starkel, Wrocław 1988.
 14. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski, t. 1-15, Warszawa 1880-1902 [reprinty].
 15. Sobczyński M., Kształtowanie się karpackich granic Polski (w wiekach X  XX), Łódź 1986.
 16. Starkel L., Zmiany środowiska w okresie historycznym, [w:] Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, Warszawa 1991.
 17. Szymańska D., Geografia osadnictwa, Warszawa 2013.
 18. Węcławowicz G., Geografia społeczna miast. Zróżnicowania społeczno-przestrzenne, Warszawa 2007.
 19. Ślusarczyk J., Granice Polski w tysiącleciu (X-XX wiek), Toruń 1992.
 20. Wendt J. A., Skarby kartografii, Warszawa 2013.
 21. Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce, t. 1-3, Warszawa 1980.
 22. Tyszkiewicz J., Geografia historyczna Polski w średniowieczu. Zbiór studiów, Warszawa 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-05-2018 00:04)