SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

ICT w administracji publicznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu ICT w administracji publicznej
Kod przedmiotu 11.9-WH-ZDP-ICT
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Europeistyka i stosunki transgraniczne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Krzysztof Stanikowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie z zastosowaniem ICT (Information and communications technology) /teleinformatyki/ w administracji publicznej, z szansami i niebezpieczeństwami w tym zakresie.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1) Techniki informacyjne i komunikacyjne (ICT) w kontekście funkcjonowania elektronicznej administracji. 2) Rozumienie pojęć: system teleinformatyczny, elektroniczna administracja (e-government), przedsiębiorczość elektroniczna (e-commerce), bankowość elektroniczna (e-banking). 3) Telepraca w administracji publicznej. 4) E-Learning. 5) Dokument elektroniczny i systemu obiegu dokumentów. 5) Usługi elektroniczne w administracji publicznej i specyfika usług elektronicznych administracji publicznej. 6) Systemy informacyjne administracji. Specyfika systemów informacyjnych administracji publicznej, a w szczególności usług elektronicznych administracji (e-Government). Rozumienie pojęcia zaawansowania / poziomu dojrzałości usług elektronicznej administracji: informacja, interakcja, transakcja, personalizacja. 7) Usługi e-Urzędnik: A2A – Usługi elektroniczne świadczone pomiędzy jednostkami administracji; A2B – Usługi elektroniczne świadczone przez administrację na rzecz biznesu; A2C – Usługi elektroniczne świadczone przez administrację na rzecz obywateli 8) Podpis elektroniczny. Techniczne podstawy podpisu elektronicznego (podstawy niesymetrycznych technik szyfrowania: pojęcie klucza publicznego I prywatnego).

Metody kształcenia

Pokaz, demonstracja, praca z książką (samodzielne korzystanie z multimedialnych kursów online: blended learning oraz e-learning), metoda zajęć praktycznych, metoda laboratoryjna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne zdobywane podczas zajęć będą sprawdzane przy zastosowaniu końcowego sprawdzianu wiadomości.

Ocena ostateczna: pozytywne zaliczenie sprawdzianu na ocenę.

Literatura podstawowa

Kurs z materiałami dydaktycznymi, listami zadań oraz wymaganiami dla ćwiczeń przygotowanego przez prowadzącego udostępnionych na indywidualnych kontach studenckich platformy e-learningowej .

  1. Gogołek W., Informatyka dla humanistów, Warszawa 2012. 
  2. Stachowiak B., Technologie informacyjno-komunikacyjne w funkcjonowaniu uczelni wyższych. Wybrane konteksty, Toruń 2012.
  3. Żarowska A., Węglarz W., ECDL na skróty. Edycja 2010, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

  1. Hausner J., Administracja publiczna, Warszawa 2012.
  2. Murray K., Microsoft Office 2010 PL. Praktyczne podejście, Gliwice 2011.
  3. Osiński J., Administracja publiczna na progu XXI w., Warszawa 2011.
  4. Sokół M., OpenOffice.ux.pl 3.1. Ćwiczenia praktyczne, Gliwice 2010.

Uwagi

Kurs z materiałami dydaktycznymi, listami zadań oraz wymaganiami jest dostępny na platformie e-learningowej www.kmti.zgora.pl


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-05-2018 00:04)