SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawo w e-administracji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawo w e-administracji
Kod przedmiotu 10.6-WH-ZDP-PEA
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Europeistyka i stosunki transgraniczne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Jacek Donimirski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie z uwarunkowaniami prawnymi zastosowania technologii teleinformatycznych w administracji publicznej.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1) Ochrona danych osobowych. Identyfikacja głównych celów ustawodawstwa mającego na celu ochronę danych – ochrona praw osoby, której dotyczą dane. Dyrektywy 95/46/EC, 2006/24/WE i 2002/58/WE. Implementacja dyrektyw w prawie krajowym. 2) Pojęcia: ochrona danych osobowych, prywatność, dane wrażliwe (informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym osoby, dane na temat jej poglądów politycznych lub przekonań religijnych itp.). 3) Bezpieczeństwo dostępu do informacji. 4) Ryzyko wykorzystywania technik informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej: zagrożenia związane z wykorzystaniem Internetu w instytucji; zagrożenia związanych z przesyłaniem informacji wrażliwych, np. zawierających dane osobowe, dane stanowiące tajemnicę służbową itd.; zagrożenia związane z wyłudzeniem informacji, w szczególności poprzez phishing. 5) regulacje prawne dotyczące funkcjonowania usług elektronicznych administracji publicznej, w szczególności: Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; Europejska Strategia Interoperacyjności i Europejskie Ramy Interoperacyjności II (COM(2010) 744 final); Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; dyrektywa 2003/98/EC i jej implementacja dyrektywy w prawie krajowym. 6) Podpis elektroniczny: Cechy podpisu elektronicznego, zapewniające jego równoważność z podpisem odręcznym; główne regulacje krajowe i wspólnotowe dotyczące podpisu elektronicznego (Dyrektywa 1999/93/EC) ustawa o podpisie elektronicznym.

Metody kształcenia

Dyskusja, rozmowa nauczająca

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest udział w zajęciach oraz napisanie na ocenę pozytywną sprawdzianu.

Literatura podstawowa

 1. Błaś A., Boć J., Jeżewski J., Administracja publiczna, Poznań 2004.
 2. Bremer A., Sławik M., E-Obywatel, Chorzów 2009.
 3. Dąbrowski W., Kowalczuk P., Podpis elektroniczny, Warszawa 2003.
 4. Ganczar M.,  Informatyzacja administracji publicznej, Warszawa 2009.
 5. Longchamps de Bérier F., Założenia nauki administracji, Wrocław 1991.
 6. Pietrzykowski T., Etyka w administracji publicznej, Warszawa 2009.
 7. Pomykała M., Pomykała J., Systemy informacyjne, Warszawa 1999.
 8. Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2003.
 9. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

Literatura uzupełniająca

 1. Instrukcje dla oprogramowania systemu EPUAP i e-Urząd
 2. Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP [dostęp: www.bip.gov.pl,v.2.0].
 3. Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna, Warszawa 1999.
 4. Kuta T., Funkcje współczesnej administracji i sposoby jej realizacji, Wrocław 1992.
 5. Blicharz J., Udział polskich organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań administracji  publicznej, Wrocław 2005.
 6. Supernat J., Pojęcie administracji publicznej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2007, nr 12.
 7. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z n.  zmianami.
 8. Ustawa z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 130,poz. 1450 z poźn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
 9. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001r. Nr 128, poz. 1402z poźn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-05-2018 00:04)