SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rachunkowość zarządcza - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza
Kod przedmiotu 04.3-WZ-ZarzD-RZ
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Lilianna Ważna
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z podstawowymi narzędziami rachunkowości zarządczej. Rozwijanie umiejętności w zakresie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie w oparciu o informacje pochodzące z rachunkowości. 

Wymagania wstępne

Rachunkowość finansowa zaliczona na studiach pierwszego stopnia.

Zakres tematyczny

Wykład: Rachunkowość zarządcza centrów odpowiedzialności i jej miejsce w systemie informacyjnym zarządzania. Koncepcje strategicznego i operacyjnego zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie a planowanie i controlling. Koncepcje rachunkowości zarządczej w zakresie budowy operacyjnych systemów rachunku kosztów - metody gromadzenia i wykorzystania informacji o kosztach (rachunek kosztów w układzie rodzajowym, rachunek kosztów wg miejsc powstawania z zastosowaniem ARK, rachunek nośników kosztów, rachunek kosztów procesów, rachunek kosztów pełnych i zmiennych, rachunek kosztów docelowych, rachunek cyklu życia produktu, rachunek kosztów jakości). Koncepcje operacyjnego budżetowania kosztów przedsiębiorstwa. Organizacja i metodyka operacyjnego controllingu kosztów. Wykorzystanie informacji kosztowych w wybranych obszarach decyzyjnych – analiza progu rentowności, marży pokrycia, metody ustalania ceny.

Ćwiczenia: Rachunek kosztów w układzie rodzajowym. Rachunek kosztów wg miejsc powstawania z zastosowaniem ARK. Rachunek nośników kosztów. Rachunek kosztów procesów. Rachunek kosztów pełnych i zmiennych. Rachunek kosztów docelowych. Rachunek kosztów cyklu życia produktu. Rachunek kosztów jakości. Budżetowanie kosztów. Analiza progu rentowności. Metody ustalania ceny. 

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny z aktywnym udziałem studentów.

Ćwiczenia: ćwiczenia z analizą przykładów, metoda projektu – praca w grupach 2-4 osobowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin obejmuje pojęcia rachunkowości zarządczej oraz klasyfikację kosztów (K_W01), cechy metod i narzędzi rachunkowości zarządczej z zakresu zarządzania kosztami przedsiębiorstwa i wybranych problemów decyzyjnych opartych na informacjach kosztowych (K_W05). Egzamin jest w formie pisemnej – 10 pytań (każde po 4 punkty). Zasady ustalania oceny końcowej: 0-19 pkt. „ndst”, 20-23 pkt. „dst”, 24-27 pkt. „dst+”, 28-31 pkt. „db”, 32-35 pkt. „db+”, 36-40 pkt. „bdb”.

Na ćwiczeniach analizowane i rozwiązywane są przykłady z omawianego zakresu materiału wraz z interpretacją i porównywaniem otrzymanych wyników (K_U02, K_U06, K_U07). Ponadto studenci opracowują projekt przedstawiający istotę jednej z metod rachunkowości zarządczej oraz wykorzystanie tej metody i wygenerowanych informacji w procesach decyzyjnych przedsiębiorstwa (K_U09, K_K01).

Ocena końcowa jest uzależniona od:

 • wyników pisemnego kolokwium obejmującego rozwiązywanie zadań obliczeniowych z zakresu omawianych tematów (50% oceny końcowej) (– zasady ustalania oceny z kolokwium: 0-24 pkt. „ndst”, 25-29 pkt. „dst”, 30-34 pkt. „dst+”, 35-39 pkt. „db”, 40-44 pkt. „db+”, 45-50 pkt. „bdb”).

 • oceny pracy zaliczeniowej (projektu) oddanej w postaci wydruku (30% oceny końcowej) – na ocenę projektu mają wpływ: prezentowane treści pod względem merytorycznym (50%), ujęcie własnych przykładów wraz z ich analizą (50%) (- zasady ustalania oceny projektu: 0-14 pkt. „ndst”, 15-17 pkt. „dst”, 18-20 pkt. „dst+”, 21-23 pkt. „db”, 24-27 pkt. „db+”, 28-30 pkt. „bdb”).

 • systematycznej pracy (10% oceny końcowej).

 • aktywnego udziału w zajęciach (10% oceny końcowej).

Zasady ustalania oceny końcowej: 0-49 pkt. „ndst”, 50-59 pkt. „dst”, 60-69 pkt. „dst+”, 70-79 pkt. „db”, 80-89 pkt. „db+”, 90-100 pkt. „bdb”.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń. Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z egzaminu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i egzaminu. 

Literatura podstawowa

 1. Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Podstawy rachunkowości zarządczej, PWE, Warszawa 2008.

 2. Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Rachunkowość zarządcza: metody i zastosowania, PWE, Warszawa 2014.

 3. Kiziukiewicz T., Zarządcze aspekty rachunkowości, PWE, Warszawa 2003.

 4. Nowak E., Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CeDeWu Sp. z o. o., Warszawa 2011.

 5. Szczypa P., Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu, CeDeWu Sp. z o. o., Warszawa 2014.

 6. Kluge P.D., Ważna L., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Skrypt do przedmiotu Rachunkowość zarządcza, http://www.zcie.uz.zgora.pl/materialy.html, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2011. 

Literatura uzupełniająca

 1. Świderska G.,K., Rachunkowość zarządcza, Poltext, Warszawa 2000.

 2. Kiziukiewicz T., Rachunkowość zarządcza, Ekspert, Wrocław 2004.

 3. Klinowski M., Rachunkowość zarządcza zorientowana na projekty, CeDeWu, Warszawa 2010.

 4. Nowak E., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE 2009.

 5. Hoitsch H.J., Lingnau V., Kosten- und Erlösrechnung, Springer Berlin Heidelberg, 2007

 6. Lingnau V., Schmitz H., Kosten- und Erlösrechnung (Arbeitsbuch), Springer Berlin Heidelberg, 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 23-05-2018 16:31)