SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedsiębiorczość - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedsiębiorczość
Kod przedmiotu 04.0-WZ-ZarzD-P
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Piotr Dzikowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i procesami związanymi z przedsiębiorczością oraz z jej implikacjami praktycznymi.

Wymagania wstępne

----

Zakres tematyczny

Wykłady: Rys historyczny poglądów na przedsiębiorczość. Współczesne pojęcie, typy przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość jako zachowanie, postawa i proces. Przedsiębiorczość intelektualna, przedsiębiorczość wewnętrzna i zewnętrzna, przedsiębiorczość społeczna, przedsiębiorczość rodzinna. Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne przedsiębiorczości, motywacje przedsiębiorcze. Orientacja przedsiębiorcza. Instytucje wspierające przedsiębiorców; otoczenie biznesu. Przedsiębiorczość międzynarodowa. Ćwiczenia: Proces przedsiębiorczości. Planowanie przedsięwzięcia gospodarczego. Identyfikacja szans przedsiębiorczych. Ocena ryzyka niepowodzenia. Zapewnienie zasobów i warunki wdrożenia planu przedsiębiorczego. Formalne procedury zakładania działalności gospodarczej. Znaczenie i budowa biznesplanu.

Metody kształcenia

Wykład: konwencjonalny. Ćwiczenia: metoda przypadków, praca w grupach, metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – egzamin, ćwiczenia – zaliczenie z oceną. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest pozytywne (przynajmniej 60% prawidłowych odpowiedzi) zaliczenie testu z zakresu zagadnień teoretycznych przedstawionych na wykładzie. Warunkiem zaliczenia na ocenę ćwiczeń jest pozytywne zaliczenie kolokwium w formie pytań otwartych. Wynik kolokwium stanowić będzie ocenę wiedzy i umiejętności. Przed przystąpieniem do kolokwium student złoży własny projekt nowego przedsięwzięcia gospodarczego, który przedstawi w formie uproszczonego biznesplanu (K_K11). Na ocenę końcową składa się: ocena z kolokwium i projektu (60%), obecność na zajęciach (20%) oraz aktywność na zajęciach, pogłębiona samodzielną lekturą zalecanych pozycji w domu (20%) ( K_U01).

Literatura podstawowa

1. Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, Warszawa 2010.

2. Gudkova S., Glinka B., Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

3. Targalski J. Francik A., Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą, C.H. Beck, Warszawa 2009.

4. Kraśnicka T. (red.), Przedsiębiorczość międzynarodowa. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. UE, Katowice 2008.

Literatura uzupełniająca

1. Rollnik-Sadowska E., Przedsiębiorczość kobiet w Polsce,, Difin, Warszawa 2010.

2. Gaweł A., Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości, Wyd UE, Poznań 2007.

3. Tokarski A., Tokarski M., Wójcik J., Biznesplan w praktyce, Cedewu, Warszawa 2010.

4. Filar E., Skrzypek J., Biznes plan, Poltext, Warszawa 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 23-05-2018 16:31)