SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie strategiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie strategiczne
Kod przedmiotu 04.0-WZ-ZarzD-ZS
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Dariusz Sobotkiewicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem nauczania przedmiotu jest: Poznanie istoty, zasad, modeli, metod i technik zarządzania strategicznego; Poznanie procesów analizy strategicznej, planowania strategicznego i implementacji strategii; Stosowanie metod analizy strategicznej, planowania strategicznego i implementacji strategii do rozwiązania problemów zarządzania.  

Wymagania wstępne

Zaliczenie przedmiotów: podstawy zarządzania, nauka o organizacji, zarządzanie projektami, makroekonomia, koncepcje zarządzania.

Zakres tematyczny

W ramach prowadzonych wykładów: Istota i geneza zarządzania strategicznego; Szkoły i nurty zarządzania strategicznego; Istota, poziomy i rodzaje strategii; Globalny i lokalny kontekst strategii; Proces formułowania strategii; Wizja, misja i cele strategiczne organizacji; Konkurencyjność a przewaga konkurencyjna organizacji; Metody analizy strategicznej otoczenia organizacji; Elementy strategicznej analizy sektora; Metody planowania strategicznego; Implementacja strategii; Alianse strategiczne, fuzje i przejęcia. Zarządzanie strategiczne w kontekście nurtu zasobowego; Zarządzanie strategiczne w warunkach oddziaływań globalizacji i dynamicznego otoczenia.

W ramach prowadzonych ćwiczeń: Istota strategii i zarządzania strategicznego; Poziomy i rodzaje strategii; Zastosowanie metod: analizy strategicznej, planowania strategicznego, implementacji strategii (metody zarządzania portfelem projektów). 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, metoda podająca, prezentacja danych i informacji (rzutnik, foliogram), prezentacja multimedialna, komunikacja interaktywna, analiza studium przypadku, projektowanie rozwiązań, symulacja, praca w zespołach zadaniowych, metoda projektów, prezentacja, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – egzamin z oceną, ćwiczenia – zaliczenie z oceną.

Zaliczenie ćwiczeń: warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest wykazanie się znajomością przedstawionych w trakcie ćwiczeń metod i technik zarządzania strategicznego; przedstawienie cząstkowych i końcowego opracowania projektu: planowania strategicznego i implementacji strategii; uzasadnienie wyboru zastosowanych metod i technik planowania strategicznego i implementacji strategii; wyjaśnienie/uzasadnienie wyników pracy. Na ocenę z ćwiczeń składa się ocena z projektu (60%), oceny za ćwiczenia – minimum 2 ćwiczenia (40%).

Zaliczenie z wykładu: warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej  oceny z ćwiczeń. Egzamin w formie pisemnej - odpowiedź na trzy pytania z zagadnień obowiązujących do egzaminu. Zagadnienia podane będą studentom miesiąc przed egzaminem. Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i wykładu. Na ocenę końcową z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i wykładu (50%).

Literatura podstawowa

1.      Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003.

2.      Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2008.

3.      Morgan M., Levitt R.E., Malek W., Skuteczne wdrażanie strategii, PWN, Warszawa 2010.

4.      Obłój K., Strategia organizacji, w poszukiwaniu stałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007.

5.      Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi strategicznej, PWE, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca

1.      Kaplan R. S., Horton D. P., Strategiczna karta wyników, PWN, Warszawa 2007.

2.      Łobejko S., Pierścionek Z. (red), Zarządzanie strategiczne w praktyce polskich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011.

3.      Penc-Pietrzak I., Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą. Koncepcje i zastosowania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2003.

4.      Romanowska M., Wachowiak P. (red.), Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Dariusz Sobotkiewicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-05-2018 15:47)