SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Logistyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Logistyka
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzD-L
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr inż. Wiesław Wasilewski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z tematyką logistyki. Nauczenie rozumienia istoty i roli logistyki  w sprawnym funkcjonowaniu organizacji oraz korzystania z zasad organizacji procesów logistycznych

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Pojęcie logistyki. Istota i rola procesów logistycznych w funkcjonowaniu organizacji. Kategorie logistyki. Obowiązujące procedury logistyczne. Czynniki determinujące sprawność procesów  logistycznych. Zarządzanie procesami logistycznymi. Planowanie i organizacja procesów  logistycznych w organizacji. Analiza ABC i XYZ. Logistyka procesów dystrybucji. Logistyczne centra  dystrybucji. Automatyczna identyfikacja.

 

Metody kształcenia

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczenia, praca grupowa, sprawdzanie wiedzy

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu przez pisemny egzamin z zakresu materiału omówionego na wykładach. Egzamin w formie pisemnej – pytania opisowe (5 pytań, każde po 20 punktów) zasady ustalania oceny końcowej: 0-50 pkt. „ndst”, 51-60 pkt. „dost”, 61-70 pkt. „dst plus”, 71-80 pkt. „dobry”, 81-90 pkt. „db plus”, 91-100 pkt. „bdb”. (K_W03, KW_04, K_W05)

Na ćwiczeniach studenci rozwiązują zadania oraz przygotowują projekt dotyczący systemów logistycznych stosowanych w procesie gospodarowania różnych organizacji. W ramach zajęć studenci realizują poszczególne etapy projektu (K_U04, K_U06, K_K05, K_K07). Na zakończenie ćwiczeń przewidziane jest zaliczenie ustne(K_W03, KW_04, K_W05). Ocena jest uzależniona od:

- zaliczenia ustnego,

- zaliczenia projektu,

- aktywnego udziału w zajęciach  oraz systematycznej pracy studenta podczas całego semestru.

Literatura podstawowa

  1. Abt S., Logistyka w teorii i w praktyce, Akademia Ekonomiczna, Poznań, 2001
  2. Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S., Logistyka, Wydawnictwo Instytutu Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009
  3. Schary Ph. B, Skjott-Larsen T., Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, PWN, Warszawa, 2002
  4. Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2010

 

Literatura uzupełniająca

1.     Pfohl H.-Ch., Systemy logistyczne : podstawy organizacji i zarządzania, Instytut Logistyki i Magazynowania,Poznań, 2001

2.     Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 14-11-2019 21:07)