SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Team building - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Team building
Kod przedmiotu 04.5-WZ-ZarzD-TB
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Bartosz Seiler
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest rozwijanie u studentów kompetencji związanych ze współpracą między pracownikami, z przełożonym i podwładnymi

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych

Zakres tematyczny

W ramach prowadzonych ćwiczeń: Zespół; cechy i zalety pracy zespołowej. Ustalanie celów i zadań oraz wielkości zespołów. Przywództwo i motywowanie w zespołach pracowniczych. Istota delegowania zadań i uprawnień zespołów. Metody podejmowania decyzji; decyzje indywidualne i grupowe – wady i zalety. Komunikowanie się w zespole

W ramach prowadzonego wykładu: Zespół; cechy i zalety pracy zespołowej. Ustalanie celów i zadań oraz wielkości zespołów. Potrzebne typy zespołów. Przywództwo i motywowanie w zespołach pracowniczych. Istota delegowania zadań i uprawnień zespołów. Metody podejmowania decyzji; decyzje indywidualne i grupowe – wady i zalety. Fazy rozwoju zespołu. Komunikowanie się w zespole. Problemy kierowania wirtualnymi zespołami. Organizacja szkoleń outdoorowych.

Metody kształcenia

Wykład – konwencjonalny, prezentacja multimedialna

Ćwiczenia - praca w grupach, dyskusja grupowa, warsztaty

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia ćwiczeń: kolokwium zaliczeniowe obejmujące swoją tematyką treści realizowane podczas wykładów oraz ćwiczeń; pytania otwarte z progami punktowymi. Student może uzyskać łącznie 10 pkt, w tym: ocenę dostateczną od 5,0 pkt; ocenę dostateczną plus od 7,0 pkt; ocenę dobrą od 8,0pkt; ocenę dobrą plus od 9.0 pkt i bardzo dobrą od 9,5 pkt.

Warunki zaliczenia dla wykładów: egzamin pisemny – pytania otwarte z progami
punktowymi. Student może uzyskać łącznie 10 pkt, w tym: ocenę dostateczną od 5,0pkt; ocenę dostateczną plus od 7,0 pkt; ocenę dobrą od 8,0pkt; ocenę dobrą plus od 9.0pkt i bardzo dobrą od 9,5pkt.

Literatura podstawowa

 1. Aneona D., Bresman H., Zespoły X. Jak budować zespoły, które odnoszą sukces, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
 2. Meredith Belbin R., Twoja rola w zespole, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.
 3. Miller D., Zespoły. Co trzeba wiedzieć, robić i mówić, aby stworzyć dobry zespół, PWE, Warszawa 2010
 4. Oleksyn T., Sztuka kierowania, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Warszawa 1997
 5. Robbins S. P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998
 6. Stankiewicz J., Grupy pracownicze; ich zwartość a realizacja zadań; tworzenie zespołów, w: Socjologia organizacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, Zielona Góra 1995.
 7. Stankiewicz J., Moczulska M., Zespoły, zespoły wirtualne a metody zarządzania nimi, w: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1092, Wrocław 2005, s. 619-626.
 8. Thomas N. (red.), Tworzenie zespołów i motywacja według Johna Adaira, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków

Literatura uzupełniająca

 1. Morawski M., Niemczyk J., Perechuda K., Stańczyk-Hugiel S., Zarządzanie. Kanony i trendy, C.H. Beck, Warszawa 2010
 2. Morawski M., Zarządzanie profesjonalistami, PWE, Warszawa 2009
 3. Stankiewicz J., Decyzje jednostkowe i grupowe. Działania w sytuacji kryzysu, w: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1054, Wrocław 2004, s. 55-60.
 4. Stankiewicz J., Kryzys decyzji jednostkowych i grupowych – uwarunkowania, w: Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Skalik J. (red.), Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003, s. 439-442.
 5. Stankiewicz J., Vision and visionary leadership - important stimulators of changes in organizations, Management  Vol. 5, no 1, 2001, s. 51-57.
 6. Stewart D., Praktyka kierowania. Jak kierować sobą, innymi i firmą, PWE, Warszawa 1994
 7. Szczepanik R., Budowanie zespołu. Organizacja szkoleń outdoor i wypraw incentive, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 23-05-2018 16:31)