SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wspomaganie procesów decyzyjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wspomaganie procesów decyzyjnych
Kod przedmiotu 14.9-WZ-ZarzD-WPD
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Grzegorz Nakielski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem prowadzącego jest przekazanie wiedzy z zakresu wspomagania procesów decyzyjnych w systemach wypracowania decyzji oraz kształtowanie umiejętności praktycznych przygotowujących do wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu Kierowanie w Systemach Bezpieczeństwa.

Zakres tematyczny

Projekt: teoretyczne podstawy procesu podejmowania decyzji, etapy procesu podejmowania decyzji, informatyczne wspomaganie procesów podejmowania decyzji, informacja i jej zastosowanie w procesie decyzyjnym, dowodzenie, a nowoczesne koncepcje teorii podejmowania decyzji, rola informatyki w procesie decyzyjnym, proces wypracowania decyzji w wojskach lądowych sił zbrojnych RP.

Metody kształcenia

Praca z dokumentem źródłowym, praca w grupach, klasyczna metoda problemowa, dyskusja, prezentacja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia projektu jest: pozytywna ocena z kolokwium, aktywność studenta na zajęciach, przygotowanie krótkiej prezentacji na wybrany temat wskazany przez prowadzącego.

Na ocenę końcową z projektu składają się następujące elementy:

 1. Kolokwium (30%) – kolokwium zaliczeniowe lista pytań z zakresu tematycznego projektu zostaje studentom przesłana z miesięcznym wyprzedzeniem, pytania otwarte (K_W01, K_W02,); łączna suma punktów do zdobycia – 30. z progami punktowymi.
 2. Prezentacja nt. zagadnień wskazanych przez prowadzącego (70%) – studenci przygotowują w grupach bądź indywidualnie krótkie wystąpienia nt. zagadnień wskazanych przez prowadzącego(K_U01, K_U02, K_U04, K_K01, K_K02, K_K04). Prezentacje przedstawiane będą na wskazanych przez prowadzącego zajęciach i nawiązywać będą bezpośrednio do omawianego na nich tematu.

Kolokwium - test z pytaniami zamkniętymi.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: pozytywna ocena z projektu i kolokwium. Miarą zaliczenia przedmiotu jest ocena końcowa, która jest wypadkową oceny z projektu i kolokwium.

Literatura podstawowa

 1. Kręcikij J., Współczesne kierowanie wojskami – proces dowodzenia, AON , Warszawa 2002.
 2. Flanek Cz., Elementy teorii podejmowania decyzji. - Koszalin: Wydaw. Centrum Szkolenia Obrony Przeciwlotniczej, 2000r.
 3. M. Wrzosek, Procesy informacyjne w zarządzaniu organizacją zhierarchizowaną, AON Warszawa 2010r.
 4. Janczak J., Technologia informacyjna w zarządzaniu, AON Warszawa, 2009r.
 5. Andrzej Białas, Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006r.
 6. Redziak Z., Podstawy teorii podejmowania decyzji, AON Warszawa 2013.
 7. R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa 2001r.

Literatura uzupełniająca

 1. Józef Michnika, Dowodzenie i łączność AON, warszawa 2005.
 2. Czesław Flanek Dowodzenie - teoria i praktyka: (wybrane problemy) - Warszawa: AON, 1999.
 3. Janusza Kręcikija i Jarosława Wołejszo, Podstawy dowodzenia, AON, Warszawa 2007.
 4. R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa 2001.
 5. Krystian Frącik, Elementy dowodzenia i koordynacji działań, AON, Warszawa 2009.

Uwagi

Prowadzący zajęcia korzysta także z materiałów własnych oraz źródeł internetowych.


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 14-11-2019 20:43)