SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ekonomia menedżerska - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ekonomia menedżerska
Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzD-EM
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Strategie rozwoju biznesu
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie pogłębionej wiedzy z zakresu podejmowania decyzji menedżerskich. Przybliżenie najważniejszych problemów decyzyjnych z jakim muszą się zmierzyć współcześni menedżerowie. Przedstawienie terminologii stosowanej w ekonomii menedżerskiej, kształtowanie umiejętności wykorzystania przy formułowaniu wniosków dotyczących zachodzących procesów społecznych i gospodarczych. Przedstawienie zasad analizy ekonomicznej pozwalającej podejmować optymalne decyzje. Zapoznanie studentów z narzędziami umożliwiającymi podejmowanie decyzji menedżerskich. Kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych oraz zastosowania właściwych narzędzi analitycznych do badania ich przebiegu. Kształtowanie umiejętności pracy w grupie i przyjmowania w niej różnych ról. Rozwijanie kompetencji pracy w zespole poprzez zadania grupowe.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wykład: Wprowadzenie do ekonomii menedżerskiej, przedsiębiorstwo w teoriach ekonomicznych, prognozowanie w aspekcie ekonomii menedżerskiej, ocena efektywności ekonomicznej przedsięwzięć gospodarczych, ryzyko i niepewność w podejmowaniu decyzji menedżerskich, metodologia podejmowania decyzji, decyzje menedżerskie a doskonalenie zarządzania przedsiębiorstwem, system informacyjny jako podstawa decyzyjna każdego przedsiębiorstwa.

Ćwiczenia: Podejmowanie decyzji menedżerskich, świadomość menedżerska-wyróżniki i przejawy, strategia personalna w decyzjach kierowniczych i mierniki ekonomiczne w strategii personalnej, zasady analizy ekonomicznej pozwalającej podejmować optymalne decyzje, proces decyzyjny w przedsiębiorstwie.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny i problemowy, pokaz.

Ćwiczenia: dyskusje grupowe, burza mózgów, prace indywidualne, prace grupowe, studia przypadków, studia literatury, praca z tekstem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: forma pisemna, kolokwium zaliczeniowe (K_W01; K_U05; K_K05; K_K08)- odpowiedź studenta na trzy pytania wybrane przez prowadzącego sformułowane w oparciu o prezentowane podczas wykładu treści teoretyczne orazproblemowe– lista pytań z zakresu tematycznego wykładów przesłana studentom z miesięcznym wyprzedzeniem; pytania otwarte z progami punktowymi  Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie min. 51% poprawnych odpowiedzi. Termin: zgodnie z harmonogramem studiów

Oceny (punktacja):

51%- 60% - dostateczny (3.0)

61%-70% - dostateczny plus (3.5)

71%-80% - dobry (4.0)

81%-85% - dobry plus (4.5)

86%-100% - bardzo bobry (5.0)

Ćwiczenia: na ocenę składać się będzie ocena z kolokwium (K_U02; K_U05; K_U06; K_U08; K_K05; K_K02; K_K02; K_K08). Termin zaliczenia kolokwium: zgodnie z harmonogramem studiów. Warunkiem otrzymania zaliczenia z kolokwium jest uzyskanie min. 51% poprawnych odpowiedzi.

Oceny (punktacja):

51%- 60% - dostateczny (3.0)

61%-70% - dostateczny plus (3.5)

71%-80% - dobry (4.0)

81%-85% - dobry plus (4.5)

86%-100% - bardzo bobry (5.0)

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i egzaminu z wykładu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i egzaminu

Literatura podstawowa

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Froeb Luke M., McCann Brian T., Ekonomia menedżerska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

2. Samuelson W. F., Marks S. G., Ekonomia menedżerska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.

3. Strużyckiego M. (red.), Doskonalenie procesów zarządzania w przedsiębiorstwach a świadomość menedżerska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Bowden Elbert V., Bowden Judith H., Ekonomia: nauka zdrowego rozsądku: amerykańsko-polski podręcznik akademicki makro- i mikroekonomii Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie, Fundacja "Innowacja", Warszawa 2002.

2. Munter M., Komunikacja menedżerska, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.: International Publishing Service SP. z o.o., Warszawa 2009.

Uwagi

Wprowadzone przez mgr Anna Kowalewicz


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 23-05-2018 16:31)