SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym
Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-SMRM
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Mariola Michałowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedstawienie terminologii stosowanej w marketingu międzynarodowym i jej zdefiniowanie, wyjaśnienie możliwych orientacji marketingowych na rynkach zagranicznych, zidentyfikowanie czynników wpływających na wybór produktów przez konsumentów na rynku międzynarodowy, prezentacja i omówienie źródeł danych wykorzystywanych w podejmowaniu decyzji marketingowych na rynkach zagranicznych, pozyskanie niezbędnej wiedzy do sporządzenia opisu i oceny otoczenia wybranego przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, a także opracowania dla niego strategii marketingowej, prezentacja i omówienie czynników determinujących skuteczne wdrożenie strategii marketingowej na rynkach międzynarodowych.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wykład: Marketing krajowy a marketing międzynarodowy, marketing globalny. Orientacje międzynarodowe przedsiębiorstw. Główne problemy marketingu międzynarodowego. Problem standaryzacji i adaptacji działań w strategii marketingowej. Zachowanie konsumenta na rynkach zagranicznych a projektowanie strategii na rynkach międzynarodowych. Badania marketingowe rynków zagranicznych. Proces formułowania strategii marketingowej na rynek międzynarodowy. Formy ekspansji na rynki zagraniczne. Otoczenia przedsiębiorstwa działającego na rynku światowym i metody jego analizy. Strategia międzynarodowego produktu. Strategie i systemy dystrybucji oraz logistyki na rynkach międzynarodowych i globalnych. Polityka cenowa. Promocja na rynkach międzynarodowych – międzynarodowe i globalne strategie komunikacji. Strategie wejścia przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe. Organizacja i kontrola działań marketingowych na rynkach zagranicznych.

Projekt: rozróżnianie orientacji przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych, analizowanie zachowań konsumenta na rynkach zagranicznych, klasyfikacja badań marketingowych, zaprojektowanie badania marketingowego, dokonanie podziału rynku na segmenty według odpowiednio dobranych kryteriów, sporządzenie opisu i analiza otoczenia wybranego przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych, analiza form wejścia na rynki zagraniczne i identyfikowanie czynników je determinujące, opracowanie strategii marketingowej dla danego przedsiębiorstwa.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład problemowy, dyskusja.

Projekt: dyskusje grupowe, burza mózgów, giełda pomysłów, prace indywidualne, prace grupowe, metoda projektu, studia przypadków, klasyczna metoda problemowa, studia literatury, praca z tekstem, praca z książką.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin pisemny (K_W01; K_W05), który będzie obejmować materiał z wykładów i ćwiczeń. Egzamin będzie w formie pytań otwartych i zamkniętych. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie min. 51% z egzaminu. Termin egzaminu: zgodnie z harmonogramem studiów w sesji.

Oceny (punktacja):

51%- 60% - dostateczny (3.0)

61%-70% -  dostateczny plus (3.5)

71%-80% - dobry (4.0)

81%-85% - dobry plus (4.5)

86%-100% - bardzo bobry (5.0)

Projekt: na ocenę składać się będą oceny z: projektu dotyczącego tworzenia strategii marketingowej dla danego przedsiębiorstwa (K_U01; K_K08; K_K07; K_U05) oraz zadań do samodzielnego i grupowego rozwiązania (K_K07; K_U05).

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z projektu (50%) i z egzaminu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z projektu i egzaminu.

Literatura podstawowa

  1. Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2004.
  2. Grzegorczyk M., Marketing na rynku międzynarodowym, Wyd. Wolters Kluwer Poska, Kraków 2009.
  3. Komor M., Euromarketing. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku, PWN, Warszawa 2000.
  4. Korcz K., Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe, PWE, Warszawa 2004.

 

Literatura uzupełniająca

  1. Fonfara K. (red.), Marketing międzynarodowy: współczesne trendy i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
  2. Glinkowska B., Kaczmarek B., Zarządzanie międzynarodowe: strategie i studia przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
  3. Pietrasieński P., Międzynarodowe strategie marketingowe, PWE, Warszawa 2005.
  4. Wiktor J., Oczkowska R., Zbikowska Z., Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, PWE, Warszawa 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Mariola Michałowska (ostatnia modyfikacja: 27-05-2018 09:25)