SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dzieje cywilizacji europejskiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dzieje cywilizacji europejskiej
Kod przedmiotu 14.9-WZ-ZarzD-DCE
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Leszek Belzyt
  • dr Jolanta Skierska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi procesami kształtowania się cywilizacji, kultury i społeczeństwa europejskiego.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1. Podstawowe definicje cywilizacji i kultury

2. Powstanie i rozwój cywilizacji – wybrane interpretacje

3. Cywilizacje starożytnej Europy

4. Europa słowiańska

5. Muzułmanie w średniowiecznej Hiszpanii i ich wpływ na kulturę Europy

6. Wybrane cywilizacje współczesne

7. Perspektywy rozwoju, współpracy i zagrożenia dla współczesnych cywilizacji

8. Wpływ globalizacji na rozwój współczesnych cywilizacji

9. Wojna w dziejach cywilizacji ludzkiej

10. Cywilizacje pozaeuropejskie.

Metody kształcenia

Ćwiczenia - praca w grupach, dyskusja grupowa, case study, ćwiczenia warsztatowe, praca z książką.

wykład - konwencjonalny, z wykorzystaniem materiału ilustracyjnego

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

ćwiczenia:

- aktywność na zajęciach
- zaliczenie w ramach konsultacji wybranych lektur
- kolokwium zaliczeniowe (ustne)

wykład: egzamin pisemny obejmujący tematyką treści realizowane w czasie wykładów

Literatura podstawowa

  • Adamczyk M. J., Cywilizacja zachodnia. Specyfika rozwoju, tradycje, preferowane wartości, Wrocław 2011.
  • Elias N., Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, Warszawa 2006.
  • Kieniewicz J., Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu i Zachodu, Warszawa 2003.
  • Kwaśniewski K., Zderzenie kultur. Tożsamość a aspekty konfliktów i tolerancji, Warszawa 1982.

Literatura uzupełniająca

  • Huntington S. P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 2007.
  • Kopyt E., Cywilizacja Zachodu a problem postrzegania odmienności kulturowych w islamie i hinduizmie, Warszawa 2003.
  • Zimmerman L. J., Indianie Ameryki Północnej. Dzieje i plemiona. Wierzenia i rytuały, Warszawa 2003.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 14-11-2019 20:40)