SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawo cywilne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawo cywilne
Kod przedmiotu 10.3-WZ-ZarzD-PC
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Piotr Mysiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawa cywilnego, rozumienie systematyki prawa cywilnego: części ogólnej, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań i prawa spadkowego. Kluczowym zadaniem jest pozyskanie przez Studentów wiedzy z zakresu stosunku cywilno- prawnego, podmiotów prawa cywilnego, norm prawnych i przedmiotu prawa cywilnego, zawierania umów cywilno-prawnych i realizacji roszczeń z tytuł umów cywilno-prawnych. W związku z realizacją dziedziny prawa Student winien przyswoić i umieć się posługiwać terminologię prawną, szczególnie z dziedziny prawa cywilnego.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Stosunek cywilnoprawny, osoby i podmioty prawa cywilnego, przedmiot prawa cywilnego, treść czynności cywilnoprawnej – składanie oświadczeń woli, zawieranie umów, wady oświadczeń woli, przedstawicielstwo, przedawnienie. Własność i inne prawa rzeczowe. Zobowiązania – źródła zobowiązania. Zobowiązania umowne w ogólności. Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych, niewykonania i nienależytego wykonania zobowiązania. Umowy nazwane – sprzedaż, dzieło, najem, dzierżawa, leasing. Dziedziczenie – odpowiedzialność za długi spadkowego. Małżeńskie stosunku majątkowe.

Metody kształcenia

Ćwiczenia: praca w grupach, analiza przepisów prawa, klasyczna metoda problemowa.
Referat będzie polegał na opracowaniu wybranych zagadnień z poszczególnych gałęzi prawa.
Kolokwium będzie polegać na okresowej weryfikacji wiedzy z opracowanych zagadnień

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Efekty kształcenia z ćwiczeń będą weryfikowane poprzez ocenę systematycznej pracy w grupach na treściach zawartych w zakresie tematycznym przedmiotu (K_U05, K_U10). Ocena z tych działań będzie miała 25% wpływu na ocenę zaliczeniową z ćwiczeń.
Weryfikacja referatu nastąpi pod kątem sposobu przedstawienia zagadnienia, zrozumienia istoty problemu, przedstawienia praktycznego zastosowania omawianych instytucji (K_U06). Ocena z referatu będzie miała wpływ w 25% na ocenę zaliczeniową z ćwiczeń. Kolokwium będzie sprawdzeniem przyswojenia wiedzy objętej wcześniej pracą w grupach i opracowaniem referatu (K_K01). Ocena z kolokwium będzie miała wpływ w 50% na ocenę zaliczeniową z ćwiczeń.

Literatura podstawowa

1. Nazar M,. Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2006 r.;
2. Wolter A., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001;
3. Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2004;
4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

Literatura uzupełniająca

1. Radwański Z. Prawo cywilne - część ogólna. C.H. Beck, Warszawa 2005;
2. Kidyba A.: ,,Prawo handlowe”, C.H. Beck, Warszawa 2005 r.;
3. Kufel J., Siuda W., Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Scriptus, Poznań 2004 r.;
4. Jerzy Jacyszyn, Cezary Kosikowski. Podstawy prawa gospodarczego. Lexisnexis Warszawa 2001

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 23-05-2018 16:31)