SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Analiza rynku - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Analiza rynku
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzD-AR
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Rozwijanie kompetencji studentów w zakresie analizy rynku w różnych podmiotach gospodarczych oraz kształtowanie umiejętności praktycznych przygotowujących do wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej polegającej na przeprowadzeniu kompleksowej analizy rynku i jej wykorzystania na potrzeby działalności gospodarczej.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wykład: Wprowadzenie do problematyki badań rynkowych – cele, funkcje i charakterystyka badań rynkowych, rodzaje i metody badawcze, przebieg procesu badawczego, standardy porównawcze; Ujęcie rynku i mechanizmu rynkowego - pojęcie i klasyfikacja rynków, czynniki wpływające na rynek, elementy procesu decyzyjnego, niepewność i ryzyko w sytuacjach rynkowych, faza cyklu życia sektora; Badanie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.

Laboratorium: Analiza udziału w rynku, analiza grup strategicznych, analiza konkurencji, stopień koncentracji rynku; Ocena chłonności i pojemności rynku - potrzeba jako podstawa wyznaczania pojemności rynku, wpływ dochodów i cen na kształtowanie się pojemności rynku, podejście czasowe i przestrzenne do problemu pojemności rynków, badanie braków towarowych i popytu niezaspokojonego, analiza popytu kształtującego się; Wyznaczenie segmentów rynku – kryteria i procedura segmentacji, metody gromadzenia i analizy danych w procedurach segmentacji; Analiza rynku w przestrzeni – współczynniki zróżnicowania i koncentracji, standaryzacja cech, metoda rang, prawo grawitacji detalu Reilly’ego.

Metody kształcenia

Wykład - wykład konwencjonalny, wykład problemowy, prezentacja multimedialna

Laboratorium - praca w grupach, rozwiązywanie zadań, case study, projekt, prezentacja projektu na zajęciach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin na ocenę

Laboratorium: zaliczenie z oceną

Warunki zaliczenia wykładów: egzamin pisemny z tematyki wykładów i wybranych lektur; lista pytań z zakresem tematycznym zostanie przesłana studentom z miesięcznym wyprzedzeniem, pytania otwarte z progami punktowymi, studenci udzielają odpowiedzi na 4 pytania wybrane przez prowadzącego; progi punktowe dla poszczególnych ocen z egzaminu: 8-7,5 punktów – 5,0; 7 punktów – 4,5; 6,5 – 6,0 punktów – 4,0; 5,5 punktów – 3,5; 5,0 – 4,5 punktów – 3,0 [K_W04, K_W05, K_U06, K_K09]. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń.

 

Warunki zaliczenia laboratorium: systematyczna kontrola wykonania zadań przewidzianych programem ćwiczeń (20%) [K_W08, K_U06, K_U07, K_U05, K_K04]; projekt (70%), prezentacja projektu na zajęciach (10%) (K_W08, K_U06, K_U07, K_U05, K_K04, K_K07, K_K01).

 

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z egzaminu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z laboratorium i z egzaminu.

Literatura podstawowa

1.      Mazurek-Łopacińska K., Badania marketingowe – podstawowe metody i obszary zastosowań, AE Wrocław 2006.

2.      Mruk H. (red.), Analiza rynku, PWE, Warszawa 2005.

3.      Kaczmarczyk S., Badania marketingowe – metody i techniki. PWE, Warszawa 2002.

4.      Churchill G., Badania marketingowe, PWN, Warszawa 2008.

5.      Duliniec E., Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 2000.

6.      Hague P., Hague N., Morgan C. A., Badania rynkowe w praktyce, Hellon, Gliwice 2008.

Literatura uzupełniająca

1.     Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005.

2.     Kaden R. J., Badania marketingowe, PWE, Warszawa 2008.

3.     Kotler P., Marketing, Rebis, Warszawa 2005.

4.     Mynarski S., Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, Wyd. AE, Kraków 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-05-2018 18:58)