SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe 2 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe 2
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzD-SD2
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 45 3 45 3 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wypracowanie u studentów umiejętności w zakresie przygotowania do badań naukowych, opanowanie warsztatu naukowego i praktyczne zastosowanie go przy pisaniu pracy magisterskiej.

Wymagania wstępne

Zaliczenie seminarium z semestru 2.

Zakres tematyczny

W ramach prowadzonych seminariów występuje kolejno: 1.Ustalenie tematu i metody pracy badawczej; 2.Opracowanie konspektu poszczególnych prac; 3.Sporządzenie bibliografii do tematu; 4.Omówienie zasad przygotowania i pisania prac magisterskich; 5.Analiza warsztatu naukowego; 6.Opracowanie metody badań; 7. Przygotowanie pierwszego rozdziału pracy; 8. Krytyczna dyskusja nad tekstami przygotowanymi przez studentów; 9. Prowadzenie pod kierunkiem prowadzącego badań–odpowiednio do tematu;10. Przygotowywanie pod opieką prowadzącego kolejnych rozdziałów pracy; 11. Korekta poszczególnych tekstów; 12. Przedłożenie wstępu, zakończenia i bibliografii.

Metody kształcenia

Seminarium -dyskusja grupowa, ćwiczenia warsztatowe, praca z książką.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia: studenci muszą przedstawić ponad 50% tekstu pracy.

Literatura podstawowa

Żebrowski W., 2006, Technika pisania prac licencjackich i magisterskich, OSW Olsztyn.

Cieślarczyk M., 2006, Metody, techniki i narzędzia badawcze, oraz elementy statystyki stosowane w pracach magisterskich i doktorskich, AON, Warszawa.

Lelusz H., Kowalewski M., Kasmanowicz R., 2000, Metodyka pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, Uniwersytet Warmińsko_Mazurski, Olsztyn.

Pytkowski W., 1981, Organizacja badań i ocena prac naukowych, PWN, Warszawa.

Brdulak J., 2008, Zasady techniczne pisania prac dyplomowych o tematyce technicznej, SGH Warszawa.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 666)

Literatura uzupełniająca

Majewski T., 2003, Miejsce celów, problemów i hipotez w procesie badań naukowych, AON, Warszawa.

Urban S., Ładoński W., 2003, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wyd. Akademia Ekonomiczna, Wrocław.

Uwagi

PROGRAM OPRACOWALI: pracownicy Wydziału Ekonomii i Zarządzania stanowiący minimum kadrowe na kierunku Zarządzanie prowadzący badania w obszarze danej specjalności.


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 18-06-2019 18:59)