SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Polityka gospodarcza - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Polityka gospodarcza
Kod przedmiotu 14.1-WZ-ZarzD-PG
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Zbigniew Binek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu wpływu prowadzonej polityki gospodarczej państwa na funkcjonowanie danego społeczeństwa.

Kluczowym celem jest pozyskanie przez studentów umiejętności interpretowania danych związanych z prowadzoną polityką fiskalną i monetarną oraz elastyczne podejście do zmieniającego się otoczenia makroekonomicznego i wykorzystania tej wiedzy do podejmowania strategicznych decyzji, np. wejścia Polski do strefy euro.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wykład:

Wpływ właściwego lub nieodpowiedniego prowadzenia polityki gospodarczej (wykorzystanie uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych) na funkcjonowanie państwa i społeczeństwa. Cele, funkcje, podmioty i narzędzia polityki gospodarczej w różnych systemach ekonomicznych. Polityka makroekonomiczna państwa – antyinflacyjna, budżetowa, pieniężna (rola banku centralnego), kursu walutowego – jako podstawowa przesłanka dla zapewnienia długookresowego wzrostu gospodarczego. Prowadzenie polityki gospodarczej w warunkach wypełnienia kryteriów konwergencji z Maastricht. Korzyści i koszty wejścia Polski do strefy euro i ich wpływ na prowadzenie polityki gospodarczej. Polityka na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia – napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i inwestycji portfelowych. Ochrona ekonomiczna państwa w sytuacji wystąpienia kryzysu finansowego.

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny i problemowy.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład będzie zweryfikowany zaliczeniem ustnym, na którym student będzie oceniany wg założonych wcześniej efektów kształcenia.

Literatura podstawowa

1.     Ćwikliński H. (red.), Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004.

2.     Stacewicz J. (red.), Polityka gospodarcza : teoria i realia, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.

3.     Winiarski B. (red), Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca

1.     Binek Z., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a wprowadzenie euro w Polsce, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009.

2.     Binek Z., Szudra P. (red.), Ekonomiczne skutki przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016.

3.     Binek Z., Szudra P. (red.), Polska w strefie euro, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015.

4.     Binek Z., Szudra P. (red.), Integracja walutowa, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2013.

5.     Dobroczyński M., Międzynarodowa polityka gospodarcza, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.

6.     Fajerek A., Polityka ekonomiczna. AE Kraków, Kraków 1999.

7.     Kaja J., Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001.

8.     Kalina – Prasznic U., Regulowana gospodarka rynkowa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.

9.     Pająk K., Tomidajewicz J.J., (red.), Polityka gospodarcza wobec globalnego kryzysu ekonomicznego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 23-05-2018 16:31)