SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Partnerstwo publiczno -społeczne i partnerstwo publiczno-prywatne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Partnerstwo publiczno -społeczne i partnerstwo publiczno-prywatne
Kod przedmiotu 14.9-WZ-ZarzD-PP-SP-PP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Joanna Wyrwa
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedstawienie i omówienie wybranych pojęć, zjawisk i procesów związanych z problematyką partnerstwa publiczno-społecznego oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Wskazywania związków przyczynowo-skutkowych zachodzących w obszarze współpracy podmiotów prywatnych, publicznych i pozarządowych.

Wymagania wstępne

Zaliczone przedmioty z zakresu ekonomii.

Zakres tematyczny

Treści wykładów:

Wprowadzenie do problematyki partnerstwa publiczno-społecznego oraz publiczno-prywatnego. Partnerstwo jako forma zorganizowanego działania opartego na współpracy między organizacjami z różnych sektorów. Uwarunkowania prawne partnerstwa. Unijne i rządowe programy wspierania partnerstwa i współpracy międzysektorowej. Wyzwania polskiego partnerstwa publiczno-społecznego oraz publiczno-prywatnego.

Treści ćwiczeń:

Partnerstwo jako podstawa rozwoju usług społecznych. Korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania partnerstw. Metodyczne podstawy projektowanych badań partnerstwa. Identyfikacja praktyk zarządczych w partnerstwie publiczno-społecznym oraz publiczno-prywatnym - dobre praktyki. Programy współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

Metody kształcenia

Wykład: konwencjonalny, problemowy.

Ćwiczenia: klasyczna metoda problemowa, dyskusja, metoda przypadków, metoda tekstu przewodniego.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z wykładów (50%) i ćwiczeń (50%).

Wykład: zaliczenie z oceną

Zaliczenie wykładu odbędzie się w formie pisemnej w jednym terminie dla wszystkich studentów. Warunkiem zaliczenia wykładu jest rozwiązanie testu sprawdzającego efekty kształcenia w zakresie wiedzy z wynikiem co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi.

Ćwiczenia: zaliczenie z oceną

Podstawowym warunkiem jest obecność na zajęciach. Studenci zobowiązani są do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w ćwiczeniach. W przypadku nieobecności wynikłych z ważnych przyczyn należy uzgodnić z prowadzącym sposób odrobienia zaległych ćwiczeń. W celu usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach student przedstawia stosowne zaświadczenie w ciągu 14 dni.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest: pozytywna ocena z kolokwium (60%), aktywność na zajęciach (20%), przedstawienie prezentacji przygotowanej indywidualnie lub w grupie (20%). Kolokwium, oceniające efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności odbędzie się w formie testu składającego się z pytań zamkniętych i otwartych. Całkowita ilość punktów możliwa do uzyskania z testu wynosi 100. Suma punktów uzyskanych z testu decydować będzie o ocenie: bardzo dobry (91 – 100 pkt.), dobry plus (81 – 90 pkt.), dobry (71 – 80 pkt.), dostateczny plus (61 – 70 pkt.), dostateczny (51 – 60 pkt.).

W trakcie semestru studenci mogą uzyskiwać dodatkowe punkty za aktywność. Dodatkowe punkty mogą być uzyskane za udokumentowaną aktywność związaną z tematyką przedmiotu prowadzoną w ramach zajęć pozaobowiązkowych, np. projekty realizowane w kołach naukowych, dodatkowe indywidualne projekty, publikacje w czasopismach.

Literatura podstawowa

 1. Frączkiewicz-Wronka A., Zarządzanie usługami społecznymi. Studium partnerstw publiczno-społecznych, Difin, Warszawa 2014.
 2. Duczmal W., Kania S., Śliwa S. (red.), Partnerstwo dla rozwoju ekonomii społecznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji Opole, Opole 2014.
 3. Waszak Ł., Masłowski P. (red.), Poradnik modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, Warszawa 2012.
 4. Dudkiewicz M., Makowski G., Współpraca między organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową: problemy, wyzwania i rekomendacje, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
 5. Jachowicz A., Partnerstwo publiczno-prywatne narzędziem efektywnej realizacji zadań publicznych, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2015.
 6. Wieloński M., Partnerstwo publiczno-prywatne w Unii Europejskiej, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2014.
 7. Kania M. (red.), Partnerstwo publiczno-prywatne teoria i praktyka, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca

 1. Frączkiewicz-Wronka A., Partnerstwo publiczno-społeczne jako instrument wielosektorowej polityki społecznej – perspektywa zarządzania publicznego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zmiana warunkiem sukcesu”, nr 277, Wrocław 2013.
 2. Handzlik A., Głowacki J. (red.), Partnerstwo – współpraca międzysektorowa w realizacji celów społecznych, Wydawnictwo Małopolskiej  Szkoły Administracji Publicznej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 3. Rutkowski J. (red.), Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce i jego funkcjonowanie na przykładzie wybranych projektów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 4. Moszoro M., Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze użyteczności publicznej, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536.
 6. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 23-05-2018 16:31)