SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Sektor publiczny i jego funkcje - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Sektor publiczny i jego funkcje
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzD-SPF
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu funkcjonowania sektora publicznego, jego struktury i funkcji a także uwarunkowań funkcjonowania organizacji sektora publicznego i społecznego Ponadto celem przedmiotu zachęcenie studentów do pogłębiania zdobytej wiedzy w szczególności w oparciu o obserwację aktualnych wydarzeń zachodzących w sektorze publicznym i tzw. trzecim sektorze gospodarki. Dodatkowo celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyczny sposób.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Rola państwa w gospodarce. Struktura sektora publicznego – układ podmiotowy i terytorialny. Uwarunkowania ekonomiczno – społeczne funkcjonowania organizacji sektora publicznego w Polsce. Funkcje sektora publicznego w świetle zrównoważonego rozwoju i w koncepcji konkurencyjności organizacji. Konsekwencje transformacji systemowej dla funkcjonowania sektora publicznego w Polsce (warunki ogólnoustrojowe, wpływ otoczenia). Perspektywa świadczenia usług publicznych. Teoria wyboru publicznego. Produkcja publiczna. Biurokracja. Efektywność i zawodność rynku. Podatki a efektywność. Efekty zewnętrzne. E-government.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny; ćwiczenia: klasyczna metoda problemowa, dyskusja, praca w grupach, wystąpienie, praca z dokumentem źródłowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia pisemnego składającego się testu wyboru obejmującego zagadnienia omawiane na wykładzie. Student uzyskuje zaliczenie gdy otrzyma wymagane minimum punktów, tj. 55 procent (K_W01, K_W02).

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium w postaci testu wielokrotnego wyboru i uzupełnień. Test składać się będzie z 15-20 pytań, a wymagane minimum do zaliczenia testu to uzyskanie 55 proc. pozytywnych odpowiedzi (K_W01, K_W02, K_U01). Kolejnym kryterium branym pod uwagę przy zaliczeniu ćwiczeń jest przygotowanie i przedstawienie prezentacji na jeden z tematów objętych programem. Prezentacja będzie oceniana pod względem zawartości merytorycznej, sposobu przedstawienia zagadnienia oraz aktualności wykorzystanych informacji (K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_K01). Ważnym elementem wpływającym na zaliczenie przedmiotu będzie aktywność studenta i uczestniczenie w dyskusji na ćwiczeniach (K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_K01).

Ocena z ćwiczeń będzie składała się w 60 proc. z oceny kolokwium, 35 proc. z oceny prezentacji oraz 5 proc. z aktywności. Oceną z przedmiotu będzie średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych z wykładu i ćwiczeń przy założeniu, że obie oceny będą co najmniej dostateczne.

Literatura podstawowa

  1. Stiglitz J.E. Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2012
  2. Kleer J.  (red.) Sektor publiczny w Polsce i na świecie, między upadkiem a rozwojem, CeDeWu, Warszawa 2005
  3. Owsiak S. Finanse publiczne, Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2006
  4. Hillman A, Public Finance and Public Policy, Cambridge University Press, 2009
  5. Szewczuk A., Zioło M., Zarys ekonomiki sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008

Literatura uzupełniająca

  1. Frąckiewicz-Wronka A. (red.) Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2010
  2. Kleer J. (red.), Stan i perspektywy sektora publicznego w gospodarce rynkowej, Wyd. Olympus, Warszawa 2004
  3. Kożuch B., Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji. Placet Warszawa 2004
  4. Kożuch B., Zarządzanie publiczne. Istota i zakres pojęcia, "Współczesne Zarządzanie", nr 2, 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 23-05-2018 16:31)