SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Finansowe stymulowanie rozwoju organizacji publicznych i społecznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Finansowe stymulowanie rozwoju organizacji publicznych i społecznych
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzD-FSROPS
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Anna Niewiadomska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu finansowego stymulowania rozwoju organizacji publicznych i społecznych.Dodatkowym celem jest zachęcenie studentów do pogłębiania zdobytej wiedzy w szczególności w oparciu o obserwację aktualnych wydarzeń zachodzących w sektorze finansów publicznych

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Wykład: Zasady gospodarki finansowej organizacji publicznych. Źródła finansowania organizacji publicznych. Środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej. Budżet organizacji publicznych. Efektywność, racjonalność i oszczędność w wykorzystywaniu środków finansowych. Obszary wsparcia organizacji publicznych i społecznych. Gospodarka majątkiem organizacji publicznych.

Ćwiczenia: Źródła finansowania organizacji publicznych. Źródła finansowania organizacji trzeciego sektora. Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej. Dobre praktyki organizacji pozarządowych. Wykorzystanie środków unijnych w finansowaniu celów statutowych organizacji pozarządowych.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny

Ćwiczenia: klasyczna metoda problemowa, dyskusja, praca w grupach, praca z dokumentem źródłowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład:  uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia pisemnego składającego się testu wielokrotnego wyboru obejmującego zagadnienia omawiane na wykładzie. Student uzyskuje zaliczenie gdy otrzyma wymagane minimum punktów, tj. 55 procent.

Ćwiczenia:  uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium w postaci testu wielokrotnego wyboru i uzupełnień. Test składać się będzie z 15-20 pytań, a wymagane minimum do zaliczenia testu to uzyskanie 55 proc. pozytywnych odpowiedzi. Ważnym elementem wpływającym na zaliczenie przedmiotu będzie aktywność studenta i uczestniczenie w przygotowaniu prezentacji dotyczących omawianych zagadnień .

Oceną z przedmiotu będzie średnia arytmetyczna uzyskanych ocen z wykładu i ćwiczeń przy założeniu, że obie oceny będą co najmniej dostateczne.

Literatura podstawowa

  1. M. Bednarczyk, Organizacje publiczne - zarządzanie konkurencyjnością. PWN Warszawa 2001.
  2. Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia. red. A. Frąckiewicz-Wronka, Wyd. AE w Katowicach, 2010.
  3. Piotrowska-Marczak K., Uryszek T. Zarządzanie finansami publicznymi. Diffin, Warszawa 2009.
  4. Kosek-Wojnar M., Surówka K. Podstawy finansów samorządu terytorialnego. PWN, Warszawa 2007.
  5. Modzelewski P., System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej. CeDeWu, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

  1. Wankiewicz B. Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej obszary rozwoju- rozwiązania modelowe CeDeWu, Warszawa 2009.
  2. Zawicki M. Nowe zarządzanie publiczne. PWE, Warszawa 2011.
  3. Śmiechowicz J. Ewolucja wydatków jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle procesu decentralizacji zadań publicznych. Diffin, Warszawa 2011.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 23-05-2018 16:31)