SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Marketingowe uwarunkowania sukcesu organizacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Marketingowe uwarunkowania sukcesu organizacji
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzD-MUSO
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Anetta Barska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką działań marketingowych organizacji publicznych i społecznych oraz wykształcenie umiejętności krytycznego podejścia do wykorzystania instrumentów marketingowych w tym sektorze. Kształtowanie umiejętność zaprojektowania i organizacji badań marketingowych w organizacji oraz zaprojektowania działań marketingowych dla dowolnie wybranej organizacji publicznej lub społecznej.

Wymagania wstępne

Brak 

Zakres tematyczny

Wykład: Istota i znaczenie orientacji marketingowej organizacji publicznych i społecznych. Etapy procesu badania marketingowego. Główne problemy działalności marketingowej organizacji społecznej i publicznej. Marketing - mix w działalności organizacji publicznych i społecznych. Komunikacja marketingowa – jej rodzaje i zastosowanie w działaniach organizacji publicznych i społecznych; nowe narzędzia i techniki komunikacji marketingowej warunkujące sukces organizacji. Rola wizerunku i instrumenty jego kreowania w organizacjach publicznych i społecznych. Strategie marketingowe i ich budowanie w organizacjach publicznych i społecznych. Marketing partnerski

Ćwiczenia:zaprojektowanie i przeprowadzenia badania marketingowego oraz przygotowanie rekomendacji w zakresie pożądanych działań marketingowychdla wybranej organizacji publicznej lub społecznej. Określanie warunków skutecznego planowania i wdrożenia działań marketingowych dla organizacji publicznych i społecznych Projektowanie strategii komunikacji dla organizacji warunkujących ich sukces i rozwój.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny i problemowy,

Ćwiczenia: dyskusje grupowe, burza mózgów, prace indywidualne, prace grupowe, metoda projektu, studia przypadków, klasyczna metoda problemowa, praca z literaturą przedmiotu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie pisemne, które będzie obejmować materiał z wykładów. Zaliczenie będzie w formie testu zawierającego pytania otwarte lub/i zamknięte. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie min. 51%. Termin zaliczenia: zgodnie z harmonogramem studiów w sesji letniej

Oceny (punktacja):

51%- 60% - dostateczny (3.0)

61%-70% -  dostateczny plus (3.5)

71%-80% - dobry (4.0)

81%-85% - dobry plus (4.5)

86%-100% - bardzo bobry (5.0)

Ćwiczenia: na ocenę składać się będą oceny z: projektu dotyczącego przeprowadzonych badań marketingowych dla dowolnie wybranej organizacji, jak również z zaprojektowania dla niej skutecznych rozwiązań w zakresie marketingu (60% oceny) oraz zadań do samodzielnego rozwiązania (40% oceny).

Termin zaliczenia ćwiczeń: zgodnie z harmonogramem studiów w semestrze letnim

Termin ostatecznego oddania projektu dotyczącego zaprojektowania i przeprowadzenia badania marketingowego oraz zawierający rekomendacje w zakresie pożądanych działań marketingowych dla wybranej organizacji publicznej lub społecznej upływa na przedostatnich zajęciach dydaktycznych w semestrze letnim.

Warunkiem otrzymania zaliczenia z ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu.

Końcowa ocena wynika ze średniej arytmetycznej ocen z zaliczenia wykładu i  ćwiczeń.

Literatura podstawowa

1.         Popławski W., Skawińska E., Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją, Polskie Wydawnictwo  Ekonomiczne, Warszawa 2012.

2.         Kotler Ph.,Lee N., Marketing w sektorze publicznym, Wydawnictwo WAiP, Warszawa 2008.

3.         Krzyżewski R., Marketing publiczny. Zarys zagadnień, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa, Warszawa 2008.

4.         Daszkowska M. (red.), Marketing ujęcie systemowe, Wyd. Politechnika Gdańska ,Gdańsk 2005.

Literatura uzupełniająca

1.         Huczek M.,Marketing organizacji non-profit, Wydawnictwo Humanitas, Sosnowiec 2003.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 23-05-2018 16:31)