SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Nowoczesne metody zarządzania w organizacjach publicznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Nowoczesne metody zarządzania w organizacjach publicznych
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzD-NMZOP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Występuje w specjalnościach Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Piotr Bromber
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu nowoczesnych metod zarządzania implementowanych obecnie w organizacjach publicznych, a w szczególności zaakcentowanie tendencji do odchodzenia od powtarzalności w kierunku kreowania i tworzenia nowych relacji czyli współdziałania. Ponadto zaprezentowanie przykładowych rozwiązań, w tym zwrócenie uwagi na dysfunkcje  w tym zakresie.  

Wymagania wstępne

uzyskanie zaliczenia z przedmiotu: sektor publiczny  i jego funkcje.

Zakres tematyczny

Wykłady:

Podstawy zarządzania publicznego (zakres, modele, perspektywa). Wybrane metody zarządzania: planowanie strategiczne (cele, metody, etapy planowania). Zarządzanie przez projekty (definicja i cykl projektu, narzędzia i procesy wspomagające). Systemowe zarządzanie jakością (ISO, EFQM, CAF),

Ćwiczenia:

Organizacje publiczne w teorii ekonomii i zarządzania; rynek usług publicznych (klasyfikacja usług, kryteria  pomiaru i oceny, kontraktowanie usług, efektywność organizacji publicznych).  Działalność innowacyjna organizacji publicznych (studium przypadku).

 

Metody kształcenia

Klasyczna metoda problemowa, dyskusja, praca  w grupach, analiza dokumentów źródłowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu (zakres tylko treść wykładu) przy założeniu osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia w minimalnym akceptowalnym stopniu w wysokości >50%. Zaliczenie wykładu odbędzie się w jednym terminie dla wszystkich studentów. Warunkiem przystąpienia przez studenta do zaliczenia wykładu jest pozytywna ocena z ćwiczeń.

W ramach zaliczenia ćwiczeń uwzględniona będzie obecność na zajęciach (kontrola frekwencji na zajęciach) i uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium w formie testu jednokrotnego wyboru (pytania zamknięte) przy założeniu osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia w minimalnym akceptowalnym stopniu w wysokości >50%. Ponadto na wybranych zajęciach studenci będą mieli za zadanie przygotować w grupach prezentację wybranych zagadnień omawianych na ćwiczeniach, które następnie będą weryfikowane przez prowadzącego pod kątem zawartości merytorycznej i sposobu przedstawienia z uwzględnieniem umiejętności pracy w zespole.

Literatura podstawowa

 1. Kożuch. B, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, PLACET, Warszawa 2004.
 2. Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki. Praca pod red. Frączkiewicz – Wronka. A,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2009.
 3. Usługi publiczne. Organizacja i zarządzanie. Praca pod red. Kożuch. B, Kożuch. A,  Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.
 4. Efektywne metody zarzadzania w administracji  publicznej. Raport z badań. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000.
 5. Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia. Praca pod red. Frączkiewicz – Wronka. A,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2010.

Literatura uzupełniająca

 1. Dębicka. A,  Sprawne państwo: współczesne koncepcje i instrumenty zarządzania publicznego a administracja publiczna, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 2. Dylematy i wyzwania współczesnego zarządzania organizacjami publicznymi. Praca pod. red. Białas. T,  Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, 2007.
 3. Innowacyjne metody i instrumenty zarządzania w organizacjach publicznych. Praca pod red.  Gardocka - Jałowiec. A, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012.
 4. Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych. Praca pod. red. Haber. A,  Szałaj. M, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
 5. Kulesza. M, Sześciło. D, Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 23-05-2018 16:31)