SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie łańcuchem dostaw - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie łańcuchem dostaw
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzD-ZŁD
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Zarządzanie logistyczne
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Katarzyna Huk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta ze zrozumieniem istoty łańcuchów dostaw, opisywania korzyści ze stosowania koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw, rozumienia występujących barier w rozpowszechnianiu strategii zarządzania łańcuchem dostaw. Umiejętne wykorzystanie narzędzi analizy strategicznej w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania w ramach łańcucha dostaw, opisywanie nowoczesnych łańcuchów logistycznych i budowania mapy łańcucha dostaw.

Wymagania wstępne

Uzyskanie pozytywnej oceny z przedmiotów: Podstawy logistyki, Logistyka dystrybucji, Logistyka zaopatrzenia i produkcji.

Zakres tematyczny

Wykład: Łańcuchy dostaw. Zarządzanie łańcuchem dostaw. Charakterystyka nowoczesnego łańcucha dostaw. Zarządzanie zapasami w łańcuchu dostaw. Tendencje rozwojowe łańcucha dostaw. Wykorzystanie technologii internetowych. Systemy klasy ERP do wystawiania i przesyłania zamówień. Nowoczesne systemy elektroniczne. Strona popytowa i podażowa w łańcuchu dostaw. Bariery w rozpowszechnianiu strategii zarządzania łańcuchem dostaw. Partnerstwo w ramach łańcucha dostaw. Przykład Keiretsu jako partnerstwo z kooperantami. Formułowanie mapy łańcucha dostaw. Praktyczne zastosowanie analizy strategicznej w zarządzaniu logistycznym. Kierunki i koncepcje doskonalenia zarządzania łańcuchem dostaw.

Ćwiczenia: Łańcuchy dostaw. Zarządzanie łańcuchem dostaw. Charakterystyka nowoczesnego łańcucha dostaw. Zarządzanie zapasami w łańcuchu dostaw. Tendencje rozwojowe łańcucha dostaw. Wykorzystanie technologii internetowych. Systemy klasy ERP do wystawiania i przesyłania zamówień. Nowoczesne systemy elektroniczne. Strona popytowa i podażowa w łańcuchu dostaw. Bariery w rozpowszechnianiu strategii zarządzania łańcuchem dostaw. Partnerstwo w ramach łańcucha dostaw. Przykład Keiretsu jako partnerstwo z kooperantami. Formułowanie mapy łańcucha dostaw. Praktyczne zastosowanie analizy strategicznej w zarządzaniu logistycznym. Kierunki i koncepcje doskonalenia zarządzania łańcuchem dostaw.

Metody kształcenia

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczenia, praca grupowa, metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na wykładzie obejmuje problematykę zarządzania łańcuchami dostaw. Zaliczenie jest w formie pisemnej – test (pytania otwarte i zamknięte).

Na ćwiczeniach studenci rozwiązują zadania oraz przygotowują projekt dotyczący wybranych zagadnień zarządzania łańcuchem dostaw. W ramach zajęć studenci realizują poszczególne etapy projektu. W trakcie ćwiczeń przewidziane są dwa kolokwia. Ocena jest uzależniona od:

  • zaliczenie dwóch kolokwiów – 60% oceny końcowej,
  • zaliczenia projektu – 30% oceny końcowej,
  • aktywnego udziału w zajęciach oraz systematycznej pracy studenta podczas całego semestru (10% oceny końcowej).

Ocena końcowa obejmuje średnią arytmetyczną z zaliczenia z wykładu i ćwiczeń.

 

Literatura podstawowa

1. Abt S., Logistyka w teorii i w praktyce, Akademia Ekonomiczna, Poznań, 2001

2. A. Baraniecka, Łańcuch dostaw zorientowany na klienta, Poznań, 2004

3. J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley, Zarządzanie logistyczne, Warszawa, 2002

4. M. Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Warszawa, 2001

5. J. Szołtysek, R. Jaroszyński, Decyzje logistyczne w przedsiębiorstwie. Przykłady i zadania, Wałbrzych. 2009

6. J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca

1. Pfohl H.-Ch., Systemy logistyczne : podstawy organizacji i zarządzania, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 2001

2. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003

3. Kluge P.D., (Red.) Komputerowo wspomagany controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Wydawnicza PZ, Zielona Góra 2001 – dostępny na stronie: http://www.zcie.uz.zgora.pl/.

4. M. Ciesielski, Logistyka we współczesnym zarządzania, Poznań, 2003

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Huk (ostatnia modyfikacja: 29-05-2018 01:26)