SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Controlling logistyczny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Controlling logistyczny
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzD-CL
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Zarządzanie logistyczne
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Maciej Kozaryn
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z tematyką wykorzystania metod i narzędzi controllingu logistycznego stosowanych w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. Nabycie umiejętności obsługi standardowego oprogramowania wspomagającego controlling w obszarze logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanych. Analiza studium przypadku w kierunku zastosowania instrumentów controllingu logistycznego.

Wymagania wstępne

Zaliczony przedmiot Rachunkowość i finanse.

Zakres tematyczny

Wykład: Pojęcie i koncepcja realizacji controllingu logistycznego w przedsiębiorstwie. Funkcje, cele i zadania controllingu logistycznego. Zintegrowane planowanie działalności przedsiębiorstwa. Analiza odchyleń danych rzeczywistych i planowanych. Controlling logistyczny wspomagany komputerowo. Wykorzystanie zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP oraz systemów wspomagania decyzji w obszarze controllingu logistycznego.

Laboratorium: Wprowadzenie do zintegrowanego systemu informatycznego ERP, służącego do realizacji koncepcji controllingu logistycznego w przedsiębiorstwie. Analiza danych z wykorzystaniem systemu klasy ERP w logistycznych obszarach działalności przedsiębiorstwa (np. sprzedaży, zakupów, gospodarki magazynowej, produkcji). Wielowymiarowa analiza danych z wykorzystaniem narzędzi opartych na technologii OLAP. Analiza odchyleń danych rzeczywistych i planowanych z wykorzystaniem technologii informatycznej.

 

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, pokaz (prezentacja oprogramowania).

Laboratorium: zajęcia laboratoryjne w pracowni komputerowej, metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu obejmuje koncepcję, rodzaje, cele i zadania controllingu oraz cechy metod i narzędzi controllingu logistycznego w przedsiębiorstwie, z uwzględnieniem wykorzystania archiwum danych pozyskanego z systemu klasy ERP, a także nowe trendy w wykorzystaniu narzędzi informatycznych do controllingu w obszarze logistyki. Zaliczenie wykładu przeprowadzane jest w formie pisemnej. Suma uzyskanych punktów decyduje o ocenie końcowej: bardzo dobry (91%-100% punktów możliwych do zdobycia), dobry plus (81%- 90%), dobry (71%-80%), dostateczny plus (61%-70%), dostateczny (51% – 60%).

W ramach zajęć laboratoryjnych studenci realizują poszczególne etapy projektu z wykorzystaniem standardowego oprogramowanie do analizy danych, a także ich interpretacji. Zaliczenie uzależnione jest od oceny pracy (projektu) oddanej w postaci wydruku. Na ocenę mają wpływ: prezentowane treści pod względem merytorycznym (40%), ujęcie własnych propozycji działań korygujących wraz z ich analizą (25%), systematyczna praca nad projektem (10%), „obrona” projektu  (20%), aktywny udziału w zajęciach (5% oceny końcowej z laboratorium).

Zasady ustalania oceny końcowej z laboratorium : bardzo dobry (91%-100% punktów możliwych do zdobycia), dobry plus (81%- 90%), dobry (71%-80%), dostateczny plus (61%-70%), dostateczny (51% – 60%).

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z laboratorium (50%) i wykładu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z laboratorium i wykładu.

Literatura podstawowa

  1. Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa-Poznań 2008.
  2. Hulsenberg F., Wróbel J., Controlling, Wydawnictwo TNOiK, Zielona Góra 1995.
  3. Kluge P.D., Kużdowicz P., Orzeszko P., Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu klasy ERP, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2005.
  4. Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

  1. Janczyk-Strzała E., Controlling w przedsiębiorstwach produkcyjnych, CeDeWu, Warszawa 2014.
  2. Kluge P.D. (red.), Komputerowo wspomagany controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2001.
  3. Krzyżaniak S., Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Biblioteka Logistyka, Wydawnictwo Instytutu Logistyki i Magazynowania, Poznań 2002.
  4. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003.
  5. Śliwczyński B., Controlling w zarządzaniu logistyką, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-05-2018 00:39)