SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Automatyczna identyfikacja danych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Automatyczna identyfikacja danych
Kod przedmiotu 06.9-WZ-ZarzD-AID
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Zarządzanie logistyczne
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Katarzyna Huk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z zasadami funkcjonowania i zarządzania systemami automatycznej identyfikacji.

Wymagania wstępne

Zaliczenie przedmiotu Logistyka.

Zakres tematyczny

Wykład: Ewolucja systemów automatycznej identyfikacji. Charakterystyka współczesnych kodów kreskowych. Zastosowanie czyli symbolik kodów kreskowych o zmniejszonej powierzchni. Wykorzystanie technologii Radio Frequency Identification i Electronic Product Code. Systemy automatycznej identyfikacji oparte o kody kreskowe. Urządzenia RFID - ich charakterystyka i możliwości. Zarządzanie nowoczesnymi systemami automatycznej identyfikacji w globalnym środowisku.

Ćwiczenia: Procesy, metody i techniki wspierające identyfikację danych za pomocą dostępnych technologii informacyjnych. Bariery zastosowania systemu RFID i ich wpływ na wykorzystanie systemów kodów kreskowych. Automatyczna identyfikacja materiałów, towarów i produktów w systemach informatycznych – Kody kreskowe i system GS1 (EAN), standard EPC/RFID. Elektroniczna wymiana danych – EDI. Zarządzanie flotą i inteligentny transport w oparciu o system globalnej lokalizacji (GPS).

 

Metody kształcenia

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczenia, praca grupowa, metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na wykładzie obejmuje problematykę systemów logistycznych wykorzystanych w przedsiębiorstwach. Zaliczenie jest w formie pisemnej.

Na ćwiczeniach studenci rozwiązują zadania oraz przygotowują projekt dotyczący automatycznej identyfikacji w systemach logistycznych stosowanych w procesie gospodarowania różnych organizacji. W ramach zajęć studenci realizują poszczególne etapy projektu. W trakcie ćwiczeń przewidziane jest jedno kolokwium. Ocena jest uzależniona od:

  • zaliczenia kolokwium – 40% oceny końcowej,
  • zaliczenia projektu – 40% oceny końcowej,
  • aktywnego udziału w zajęciach (10% oceny końcowej) oraz systematycznej pracy studenta podczas całego semestru (10% oceny końcowej).

Warunek zaliczenia ćwiczeń: oddanie pracy zaliczeniowej (projektu) w postaci elektronicznej (edytor Word, prezentacja PowerPoint), zaliczenie kolokwium oraz aktywny udział w zajęciach. Ocena końcowa przedmiotu stanowi średnią arytmetyczną pozytywnych ocen z poszczególnych form ćwiczeń (tj. wykładów, ćwiczeń, laboratorium, projektów) prowadzonych w ramach przedmiotu.

Literatura podstawowa

1. Krzyżaniak S. ,  Cyplik P. : Zapasy  i magazynowanie.  Tom 1.  Zapasy.  Poznań,   ILiM 2008

2. Niemczyk A.: Zapasy i magazynowanie. Tom 2. Magazynowanie. Poznań, ILiM 2008

3. Murphy Michlowicz E.: Podstawy logistyki przemysłowej. Kraków, Wydawnictwa AGH 2002

4. Murphy P.R., Wood D.F.: Nowoczesna logistyka. Gliwice, HELION 2011

5. J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca

1. Pfohl H.-Ch., Systemy logistyczne : podstawy organizacji i zarządzania, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 2001

2. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003

3. Majewski J.: Informatyka dla logistyki. Poznań, ILiM 2008

4. Kluge P.D., (Red.) Komputerowo wspomagany controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Wydawnicza PZ, Zielona Góra 2001 – dostępny na stronie: http://www.zcie.uz.zgora.pl/.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 15-11-2019 23:03)