SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy informatyczne w logistyce - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy informatyczne w logistyce
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzD-SIL
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Zarządzanie logistyczne
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Katarzyna Huk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwach, a także nabycie umiejętności wykorzystania standardowego oprogramowania do realizacji wybranych procesów logistycznych.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wykład: System informacyjny a system informatyczny. Ewolucja i rola systemów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem i całym łańcuchem dostaw (systemy MRP, MRP II, ERP, APS, CRM). Modułowość i integracja systemów informatycznych. Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning)- idea, zastosowanie i charakterystyka. Wykorzystanie Internetu we współczesnym zarządzaniu logistycznym.

Laboratoria: Wykorzystanie standardowego oprogramowania do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem. Realizacja podstawowych procesów logistycznych z wykorzystaniem systemów klasy ERP (m.in. w obszarze sterowania zapasami, zaopatrzenia, sprzedaży i produkcji, gospodarki magazynowej, dystrybucji).

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, studiów przypadku i dyskusji.

Laboratoria: zajęcia w pracowni komputerowej.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu obejmuje problematykę systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, ich rolę we wspomaganiu procesów logistycznych, podstawowe funkcjonalności systemów klasy ERP, a także kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania. Zaliczenie jest w formie pisemnej.

Studenci zobowiązani są do aktywnego i systematycznego uczestniczenia w wykładach i laboratoriach. W przypadku nieobecności należy uzgodnić z prowadzącym sposób odrobienia zaległego laboratorium.

Zaliczenie zajęć laboratoryjnych obejmuje właściwe wykorzystanie systemu informatycznego do wspomagania realizacji podstawowych procesów logistycznych zachodzących w przedsiębiorstwie. Ocena końcowa z zajęć laboratoryjnych uzależniona jest od:

-          projektu realizowanego na systemach ERP (50% oceny końcowej),

-          aktywnego udziału w zajęciach (20% oceny końcowej) oraz systematycznej pracy studenta podczas całego semestru w trakcie realizacji zadań na systemach komputerowych (30% oceny końcowej).

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z laboratorium (50%) i wykładu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z laboratorium i wykładu.

Literatura podstawowa

 1. Bytniewski A. Architektura zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2005.
 2. Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. T.1-2. PWN, Warszawa 2008.
 3. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu: informatyka dla zarządzania. Placet 2005.
 4. Kisielnicki J., MIS – systemy informatyczne zarządzania. Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008.
 5. Kluge P.D., Kużdowicz P., Orzeszko P., Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu klasy ERP. Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2005.

Literatura uzupełniająca

 1. Benon-Davies P., Inżynieria systemów informacyjnych. WNT, Warszawa 2004.
 2. Knosala R., Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2007.
 3. Lech P., Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERPII. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie. Difin, Warszawa 2003.
 4. Simon A. R., Shaffer S.L., Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej. Zastosowanie w handlu elektronicznym. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 5. Wrycza S., Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki. PWE, Warszawa 2010.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 15-11-2019 22:51)