SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Gospodarka magazynowa i zapasami - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Gospodarka magazynowa i zapasami
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzD-GMZ
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Występuje w specjalnościach Zarządzanie logistyczne
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Przemysław Dulewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z koncepcjami i narzędziami pozwalającymi na identyfikacje elementów krytycznej analizy i oceny ekonomicznej podejmowanych działań. Posiada umiejętność wyjaśnienia elementów krytycznej analizy i oceny sposobu funkcjonowania istniejącego rozwiązania oraz tworzy jego ulepszenie. 

Wymagania wstępne

Zaliczenie przedmiotu Logistyka.

Zakres tematyczny

Istota i znaczenie gospodarki magazynowej. Miejsce magazynowania w zarządzaniu produkcją, łańcuchem dostaw. Łańcuch logistyczny w gospodarce magazynowej. Składowanie, funkcje składów. Outsourcing w działalności magazynowej. Wykorzystanie analiz typu ABC i XYZ w gospodarce magazynowej. Metody wyceny zapasów. Podstawowe dokumenty księgowe wykorzystywane w magazynowaniu. Analiza kosztów działalności magazynowej.

 

Metody kształcenia

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczenia, praca grupowa, metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z wykładu przeprowadzane  jest w formie pisemnej. Suma uzyskanych punktów decyduje o ocenie końcowej: bardzo dobry (91%-100% punktów możliwych do zdobycia), dobry plus (81%- 90%), dobry (71%-80%), dostateczny plus (61%-70%), dostateczny (51% – 60%), niedostateczny (0% – 50%)

Na ćwiczeniach studenci rozwiązują zadania  oraz przygotowują projekt dotyczący systemów logistycznych stosowanych w procesie gospodarowania różnych organizacji. W ramach zajęć studenci realizują poszczególne etapy projektu. W trakcie ćwiczeń przewidziane jest kolokwium. Ocena jest uzależniona od: zaliczenia kolokwium – każde kolokwium 50% oceny z ćwiczeń, zaliczenia projektu – 35% oceny z ćwiczeń oraz systematycznej pracy studenta podczas całego semestru (15% oceny z ćwiczeń).

Ocena końcowa przedmiotu stanowi średnią arytmetyczną pozytywnych ocen z wykładu i projektu prowadzonych w ramach przedmiotu. 

Literatura podstawowa

  1. Dudziński Z., Vademecum organizacji gospodarki magazynowej, ODiDK, Gdańsk 2008.
  2. Grzybowska K., Gospodarka zapasami i magazynem. Część 2. Zarządzanie magazynem, Difin, Warszawa 2010.
  3. Krawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001.
  4. Magazynowanie towarów niebezpiecznych, przemysłowych i spożywczych; pr. zb. pod red. A. Korzeniowskiego. Biblioteka Logistyka, Poznań 2006.  

Literatura uzupełniająca

  1. Dudziński Z., Jak sporządzić instrukcje magazynową, ODiDK, Gdańsk 2003.
  2. Dudziński Z., Opakowania w gospodarce magazynowej z dokumentacją i wzorcową instrukcją gospodarowania opakowaniami, ODiDK, Gdańsk 2014.
  3. Gubała M., Popielas J., Podstawy zarządzania magazynem w przykładach, Biblioteka Logistyka, Poznań 2005.
  4. Niemczyk A., Zapasy i magazynowanie – Magazynowanie. Biblioteka Logistyka, Poznań 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 23-05-2018 16:31)