SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Polityka oceniania pracowników - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Polityka oceniania pracowników
Kod przedmiotu 04.5-WZ-ZarzD-POP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Menadżer personalny
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Hanna Bortnowska
 • mgr Łukasz Augustowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Rozwijanie kompetencji studentów w zakresie oceny pracowników w różnego typu podmiotach gospodarczych oraz kształtowanie umiejętności praktycznych przygotowujących do wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej obejmujące umiejętności projektowania narzędzi oceny, przygotowania i przeprowadzania rozmowy oceniającej oraz zastosowania przygotowanych instrumentów oceny.

Wymagania wstępne

Zaliczenie przedmiotów: Socjologia zarządzania, Negocjacje/Team building.

Zakres tematyczny

Wykład: Istota oceniania pracowników. Rodzaje oceny. Miejsce oceny w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Elementy systemu ocen okresowych pracowników (cele, zasady, kryteria, podmiot i przedmiot, metody, techniki i narzędzia, częstotliwość oraz procedura oceniania). Błędy popełniane w procesie oceny.

Ćwiczenia: Ocenianie pracowników - argumenty za i przeciw. Wydawanie poleceń służbowych. Określanie oczekiwanych rezultatów; formułowanie celów. Udzielanie pracownikom pochwał i krytyki. Błędy oceniania i możliwości ich eliminacji. Etapy rozmowy oceniającej. Narzędzia oceny.

Metody kształcenia

Wykład – konwencjonalny, prezentacja multimedialna

Ćwiczenia - praca w grupach, dyskusja grupowa, case study, odgrywanie ról,  projekt

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia wykładów: zaliczenie ustne z tematyki wykładów i wybranych lektur; lista pytań z zakresem tematycznym zostanie przesłana studentom z miesięcznym wyprzedzeniem, pytania otwarte z progami punktowymi, studenci udzielają odpowiedzi na 4 pytania wybrane przez prowadzącego; progi punktowe dla poszczególnych ocen z kolokwium: 8-7,5 punktów – 5,0; 7 punktów – 4,5; 6,5 – 6,0 punktów – 4,0; 5,5 punktów – 3,5; 5,0 – 4,5 punktów – 3,0 [K_W02, K_W05, K_W08, K_K09].

Warunki zaliczenia ćwiczeń: systematyczna kontrola wykonania zadań przewidzianych programem ćwiczeń oraz aktywnego udziału w zajęciach (30%) [K_W08, K_U06, K_U12]; projekt (70%) [K_W08, K_U06, K_W13, K_W05, K_K09].

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z wykładu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i z wykładu.

Literatura podstawowa

 1. Czubasiewicz H., Okresowe ocenianie pracowników, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 2. Sidor-Rządkowska M., Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 3. Ward P., Ocena pracownicza 360 stopni. Metoda sprzężenia zwrotnego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 4. Witkowski St. A., Wiarygodność danych biograficznych uwzględnianych w procesie oceny i doboru kadr [w:] Społeczno-kulturowe i organizacyjne problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / red. nauk. Janina Stankiewicz. - Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007
 5. Korach R., Nagroda i kara. Profesjonalna ocena pracownika, Helion, Gliwice 2009.
 6. Dzieńdziora J., Ocenianie pracowników, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2008.

Literatura uzupełniająca

 1. Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2006.
 2. Pocztowski A.(red.), Funkcja personalna. Diagnoza i kierunki zmian. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2007.
 3. Zbiegień-Maciąg L. (red.), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Wolters Kluwer Polska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

Uwagi

Program opracowali: dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ, dr inż. Hanna Bortnowska


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 23-05-2018 16:31)