SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rynek pracy z perspektywy przedsiębiorcy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rynek pracy z perspektywy przedsiębiorcy
Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzD-RPPP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Występuje w specjalnościach Menadżer personalny
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Łukasz Augustowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Rozwijanie kompetencji studentów w zakresie oceny pracowników w różnego typu podmiotach gospodarczych oraz kształtowanie umiejętności praktycznych przygotowujących do wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej obejmujące umiejętności projektowania narzędzi oceny, przygotowania i przeprowadza rozmowy oceniającej oraz zastosowania przygotowanych instrumentów oceny.

Wymagania wstępne

Analiza rynku

Zakres tematyczny

Wykład: Współczesne cechy siły roboczej. Rodzaje rynków pracy. Elastyczność, otwartość rynku pracy. Kształtowanie zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Planowanie potrzeb personelu. Charakterystyka oczekiwań odnośnie cech i predyspozycji potencjalnych pracowników, ocena zmian w zatrudnieniu. Zależności zachodzące  pomiędzy istotnymi elementami rynku pracy. Efektywność i koszty pracy. Współczesne formy zatrudnienia. Optymalizacja decyzji zatrudnienia oraz roli kosztów dostosowania.

Ćwiczenia: Analiza podaży na rynku pracy. Wyodrębnienie istotnych elementów rynku pracy, Ustalenie zależności zachodzących pomiędzy istotnymi elementami rynku pracy, określenie struktury oraz cech rynku pracy, opis rynku pracy, z podaniem cech i charakterystyki rynku pracy jako całości i jego podstawowych części. Mobilność pracowników. Charakterystyka trudności pozyskania przez przedsiębiorstwa pracowników.

Metody kształcenia

Wykład – wykład konwencjonalny, wykład problemowy, prezentacja multimedialna

Ćwiczenia - praca w grupach, dyskusja grupowa, case study

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na ocenę; Ćwiczenia: zaliczenie z oceną

Warunki zaliczenia wykładów: zaliczenie ustne z tematyki wykładów i wybranych lektur; lista pytań z zakresem tematycznym zostanie przesłana studentom z miesięcznym wyprzedzeniem, pytania otwarte z progami punktowymi, studenci udzielają odpowiedzi na 4 pytania wybrane przez prowadzącego; progi punktowe dla poszczególnych ocen z kolokwium: 8-7,5 punktów – 5,0; 7 punktów – 4,5; 6,5 – 6,0 punktów – 4,0; 5,5 punktów – 3,5; 5,0 – 4,5 punktów – 3,0 [K_W02, K_W05, K_W08, K_K09].

Warunki zaliczenia ćwiczeń: systematyczna kontrola wykonania zadań przewidzianych programem ćwiczeń (30%) oraz aktywny udziału w zajęciach (10%) [K_W08, K_U06, K_U12]; kolokwium (60%) [K_W08, K_U06, K_W13, K_W05, K_K09]. Studenci na kolokwium udzielają odpowiedzi na 3 pytania wybrane przez prowadzącego; progi punktowe dla poszczególnych ocen z kolokwium: 8-7,5 punktów – 5,0; 7 punktów – 4,5; 6,5 – 6,0 punktów – 4,0; 5,5 punktów – 3,5; 5,0 – 4,5 punktów – 3,0.

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z wykładu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i z wykładu.

Literatura podstawowa

  1. Rynek pracy, red. E. Karpowicz, Warszawa 2007
  2. Praca w perspektywie ekonomicznej, red. H.Januszek, Poznań 2006
  3. Sekuła Z., Planowanie zatrudnienia, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2001
  4. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, pod red. H. Króla i A. Ludwiczyńskiego, PWN, Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca

  1. Ehrenberg R.G., Smith R.S., Modern Labor Economics, Addison-Wesley Longman Inc., New York 2000.
  2. Drucker P.F.  Menedżer skuteczny. AE w Krakowie, Nowoczesność, Czytelnik, Kraków 1994.
  3. McConnell C. R.B., Brue S. L., MacPherson D. M., Contemporary Labor Economics,th MMcGraw-Hill, 2009.cGraw-Hill, 2009. (Tekst główny)
  4. K. Głąbicka Rynek pracy w jednoczącej się Europie: wybrane zagadnienia do studiowania, Warszawa 2005

Uwagi

Program opracował: dr hab.inż. Piotr Kułyk, prof. UZ


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 23-05-2018 16:31)