SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie zaangażowaniem pracowników w organizacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie zaangażowaniem pracowników w organizacji
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzD-ZZPO
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Marta Moczulska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą na temat kształtowania zaangażowania pracowników w organizacji, rozwinięcie umiejętności diagnozowania poziomu zaangażowania oraz kompetencji w zakresie wyzwalania aktywności członków organizacji

Wymagania wstępne

Uzyskanie zaliczenia na min. ocenę dostateczną z przedmiotów: Koncepcje zarządzania, Psychologia zarządzania realizowanego w semestrze

Zakres tematyczny

Treść wykładów: Istota zaangażowania pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Potrzeba zarządzania nim. Uwarunkowania zaangażowania pracowników. Diagnozowanie stanu zaangażowania pracowników w organizacji. Możliwości  wyzwalania zaangażowania pracowników.

Treść ćwiczeń: Determinanty zaangażowania. Rola menedżera w kształtowaniu zaangażowania pracowników. Możliwości  kształtowanie zaangażowania pracowników z uwzględnieniem poziomu zaangażowania.

Metody kształcenia

Wykład - konwencjonalny

Ćwiczenia - praca w grupach, dyskusja grupowa, case study

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia dla wykładów (K_W02, K_W08, K_K03), test zaliczeniowy – progi dla poszczególnych ocen: 60%- dostateczny, 65% dostateczny plus; 70% dobry; 80% - dobry plus, powyżej 90% - bardzo dobry. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia  jest pozytywna ocena z ćwiczeń.

Warunki zaliczenia dla ćwiczeń (K_U02, K_U06, K_U11, K_K03): kolokwium zaliczeniowe obejmujące swoją tematyką treści realizowane podczas wykładów oraz ćwiczeń; pytania problemowe oraz aktywność na zajęciach. Ocena z kolokwium uzależniona jest od jasności wypowiedzi, ujęcia i syntezy problemu. Student może uzyskać ocenę: dostateczny – dostateczny plus za prezentację teoretyczną problemu (wiedza odtwórcza), dobry-bardzo – za rozwiązanie zadania problemowego.

Ocena końcowa: na ocenę końcową składa się wynik uzyskany z wykładu  (50%) i ćwiczeń (50%). Przy czym wyliczana jest ona przy założeniu uzyskania zaliczenia z obu form prowadzenia zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Bugdol M., Wartości organizacyjne, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006
 2. Smythe J., CEO – dyrektor do spraw zaangażowania, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2009
 3. Juchnowicz M., Zarządzanie przez zaangażowanie, PWE, Warszawa 2010
 4. Juchnowicz M., Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, PWE, Warszawa 2012
 5. Stankiewicz J., Moczulska M., Wartości jako istotny czynnik warunkujący zaangażowanie  pracowników w organizacji niezbędne dla przemian we współczesnych przedsiębiorstwach, w: J. Skalik (red.), Przełamywanie barier wzrostu przedsiębiorstw,  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011
 6. Stankiewicz J., Moczulska M., Wyzwalanie zaangażowania pracowników poprzez rywalizację czy współpracę?, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego: Wybrane problemy kooperencji w rozwoju współczesnych organizacji, 2012

Literatura uzupełniająca

 1. Smith J., Empowerment. Jak zwiększyć zaangażowanie pracowników, One Press, 2006
 2. Stocki N., Prokopowicz P., Żmuda G., Pełna partycypacja w zarządzaniu. Tajemnice sukcesu największych eksperymentów menedżerskich świata, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2008
 3. Zigarmi D., Nimon K., Houson D., Witt D., Diehl D. (2011), A Preliminary Field Test Of An Employee Work Passion Model, „Human Resource Development Quarterly”, Vol. 22, No. 2., 2011
 4. Burkiewicz M., Rola zaangażowania pracowników w strategii zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo PRET, Warszawa 2003

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 23-05-2018 16:31)