SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Współczesny menadżer personalny, sylwetka, funkcje - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Współczesny menadżer personalny, sylwetka, funkcje
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzD-WMPSF
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Menadżer personalny
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Bartosz Seiler
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z rolą i wymaganiami wobec menedżera personalnego we współczesnych organizacjach oraz kształtowanie kompetencji w zakresie współdziałania z kierownikami liniowymi w realizacji funkcji personalnych.

Wymagania wstępne

Uzyskanie zaliczenia na minimum oceną dostateczną z przedmiotu zarządzanie zasobami ludzkimi realizowanego w semestrze II

Zakres tematyczny

Wykład: role oraz powiązane z nimi cechy osobowe i kompetencyjne współczesnego menedżera personalnego; domeny kompetencji menedżerów personalnych; miejsce działu kadr i menedżera personalnego w strukturze różnego typu współczesnych organizacji; współdziałanie menedżera personalnego w zakresie funkcji personalnych z kierownikami liniowymi; nowe wyzwania dla menedżera personalnego w zakresie doskonalenia pracowników

Ćwiczenia: pożądane cechy współczesnego menedżera personalnego; obowiązki menedżera personalnego we współczesnych organizacjach; współdziałanie menedżera personalnego w zakresie funkcji personalnych z kierownikami liniowymi.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny

Ćwiczenia: pogadanka, metoda projektu, symulacja, gry dydaktyczne, praca w grupach, burza mózgów, praca z dokumentem źródłowym

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia dla wykładów: obecność na wykładach

Forma zaliczenia ćwiczeń: zaliczenie z oceną.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest: obecność i aktywność studenta na zajęciach oraz zaliczenie na ocenę pozytywną kolokwium.

Na ocenę końcową składają się następujące elementy:

 1. Obecność i aktywny udział w ćwiczeniach (30%): studenci zobowiązani są do aktywnego
  i systematycznego uczestnictwa w zajęciach. W przypadku nieobecności wynikłych
  z ważnych przyczyn należy uzgodnić z prowadzącym sposób odrobienia zaległych ćwiczeń. W celu usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach student przedstawia stosowne zaświadczenie w ciągu 7 dni. Ocena będzie odbywała się poprzez systematyczną obserwację wykonania zadań przewidzianych programem ćwiczeń oraz aktywnego udział w zajęciach [K_U03, K_U05, K_U14, K_K06]
 2. Ocena z kolokwium zaliczeniowego (70%): kolokwium obejmie swoją treścią tematy realizowane podczas wykładów oraz ćwiczeń; lista pytań z zakresem tematycznym zostanie przesłana studentom z miesięcznym wyprzedzeniem, pytania otwarte z progami punktowymi, studenci udzielają odpowiedzi na 4 pytania wybrane przez prowadzącego; progi punktowe dla poszczególnych ocen z kolokwium: 8-7,5 punktów – 5,0; 7 punktów – 4,5; 6,5 – 6,0 punktów – 4,0; 5,5 punktów – 3,5; 5,0 – 4,5 punktów – 3,0 [K_W07, K_W13].

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (kolokwium) (100%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są ocena pozytywna z ćwiczeń i obecność na wykładach.

Literatura podstawowa

 1. Bohdziewicz P. (red.), Menedżer personalny u progu XXI wieku, Łódź 2001.
 2. Pawlak Z., Personalna funkcja firmy, Warszawa 2003.
 3. Ulrich D., Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi. Nowe wyzwania, nowe role, Kraków 2001.
 4. Stankiewicz J., Kryzys decyzji jednostkowych i grupowych, w: Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych (red.) J. Skalik, Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003, s. 439-442.
 5. Stankiewicz J., Moczulska M., Partycypacja pracowników w podejmowaniu decyzji a poprawa relacji interpersonalnych, w: Organizacja w obliczu współczesnych wyzwań (red. nauk.) M. Geryk, Wydaw. WyższejSzkoły Zarządzania, Gdańsk 2010, s. 140-153.

Literatura uzupełniająca

 1. Artykuły z czasopisma „Personel i Zarządzanie”
 2. Pocztowski A, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, Warszawa 2007.
 3. Wiśniewski Z., Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Kraków 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 23-05-2018 16:31)