SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykład monograficzny specjalnościowy - Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykład monograficzny specjalnościowy - Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych
Kod przedmiotu 04.5-WZ-ZarzD-WMS ZwOPiS
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu specyfiki zarządzania w organizacjach, ze szczególnym naciskiem na organizacje publiczne

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Istota zarządzania publicznego. Modele zarządzania w administracji publicznej. Model zarządzania biurokratycznego. New Public Management (NPM). New Public Service (NPS). Public Governance (PG). Charakterystyka współczesnych usług publicznych. Pomiar efektywności organizacji świadczących usługi publiczne. TQM, benchmarking i reenginnering w administracji publicznej.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny z elementami konwersatorium.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia pisemnego składającego się testu wielokrotnego wyboru obejmującego zagadnienia omawiane na wykładzie. Student uzyskuje zaliczenie gdy otrzyma wymagane minimum punktów, tj. 55 procent (K_W01, K_W13, K_U02, K_014, K_K01). Oceną końcową jest ocena z wykładu.

Literatura podstawowa

  1. Usługi publiczne. Organizacja i zarządzanie, red. B. Kożuch, A, Kożuch, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2011.
  2. Zarządzanie publiczne – elementy teorii i praktyki, red. A. Frąckiewicz-Wronka, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2009.
  3. Kożuch B., Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji. Placet Warszawa 2004
  4. Kożuch B., Zarządzanie publiczne. Istota i zakres pojęcia, "Współczesne Zarządzanie", nr 2, 2002.
  5. Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, SGH, Warszawa 2005
  6. Studia z zakresu zarządzania publicznego, red. J. Hausner, M. Kukiełka, Wyd. AE, Kraków, 2002.

Literatura uzupełniająca

  1. Frąckiewicz-Wronka A. (red.) Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia, Wyd. AE w Katowiacach, Katowice 2010
  2. Kleer J. (red.), Stan i perspektywy sektora publicznego w gospodarce rynkowej, Wyd. Olympus, Warszawa 2004

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 24-05-2018 12:27)