SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykład monograficzny specjalnościowy - Strategie rozwoju biznesu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykład monograficzny specjalnościowy - Strategie rozwoju biznesu
Kod przedmiotu 04.5-WZ-ZarzD-WMS SRB
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Strategie rozwoju biznesu
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Paweł Szudra
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy o założeniach teoretycznych i praktyce strategii oraz modelach rozwoju biznesu.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Pojęcie rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa. Główne kierunki rozwoju przedsiębiorstwa. Typowe strategie rozwoju przedsiębiorstwa, warianty dywersyfikacji. Pojęcie i typy nadzoru korporacyjnego, teoria Shareholders i Stakeholders. Pojęcie restrukturyzacji i jej rodzaje, typowe przedsięwzięcia restrukturyzacyjne. Typowe modele rozwoju organizacji. Podział sektorów działalności, typowe strategie sektorowe przedsiębiorstw.

Metody kształcenia

Wykład: konwencjonalny z elementami konwersatorium.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia pisemnego składającego się testu wielokrotnego wyboru obejmującego zagadnienia omawiane na wykładzie. Student uzyskuje zaliczenie gdy otrzyma wymagane minimum punktów, tj. 55 procent (K_W01, K_W13, K_U02, K_014).

Literatura podstawowa

  1. Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2003.
  2. J. Machaczka, Zarządzanie rozwojem organizacji, PWN, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

1. J. Jeżak, Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wyd.C.H.Beck, Warszawa 2010.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 23-05-2018 20:14)