SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia europejskich idei filozoficznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia europejskich idei filozoficznych
Kod przedmiotu 08.1-WH-FD-HEIF-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Tomasz Mróz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu, skierowanego do studentów z wykształceniem i bez wykształcenia filozoficznego, jest zapoznanie studentów z fundamentalnymi tekstami z historii filozofii europejskiej ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich najważniejsze idee i ich aktualność.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

W analizowanych podczas zajęć tekstach podniesione będą podstawowe zagadnienia ze wszystkich dziedzin filozofii: natura świata, natura człowieka, idea dobra w etyce i polityce, natura Boga, relacje między wiarą i rozumem i inne.

Metody kształcenia

analiza tekstu, seminarium, wykład konwersatoryjny

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywny udział w zajęciach, końcowy test

Literatura podstawowa

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii (różne wydania). Lista tekstów będzie aktualizowana na bieżąco, w zależności od poziomu filozoficznej wiedzy uczestników kursu.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 31-05-2018 00:38)