SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia nieeuropejskich idei filozoficznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia nieeuropejskich idei filozoficznych
Kod przedmiotu 08.1-WH-FD-HNEF-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Justyna Kroczak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest rozumienie różnych aspektów kultury krajów pozaeuropejskich; znajomość terminologii niezbędnej do rozumienia procesu formowania filozofii poza tradycją łacińską; poznanie zagadnień systemów religijno-filozoficznych poza Europą (Rosja, Indie, Chiny, kraje muzułmańskie).

Wymagania wstępne

Dla studentów mających licencjat z filozofii.

Zakres tematyczny

- idea hezychazmu

- podstawowe zagadnienia filozofii bizantyjskiej,

- zagadnienia eurazjatyzmu,

- idea Wszechjedności, Bogoczłowieczeństwa, Sofii,

- idea tao,

- szkoły filozofii chińskiej,

- filozofia Wed,

- idea Jogi,

- systemy filozofii indyjskiej.

- filozofia i mistyka muzułmańska

Metody kształcenia

- wykład informacyjny,

- wykład analityczny,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja,

- projekt,

- praca z książką

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

test zaliczeniowy, referat, lektura, praca pisemna

Literatura podstawowa

  1. Frauwallner E., Historia filozofii indyjskiej, t. 1-2, Warszawa 1990.
  2. Youlan F., Krótka historia filozofii chińskiej, Warszawa 2001.
  3. Baecker R., Międzywojenny eurazjatyzm, Łódź 2000.
  4. Meyendorf J., Św. Grzegorz Palamas i duchowość prawosławna, Lublin 2005.
  5. W. Łosski, Teologia mistyczna Kościoła Wschodniego, przeł. I. Brzeska, Kraków 2007.
  6. I. Shah, Droga Sufich, przeł. T. Bieroń, Poznań 2009.
  7. B. Tatakis, Filozofia bizantyjska, Kraków 2012.

Literatura uzupełniająca

  1. Ayer A., Filozofia w XX wieku, Warszawa 1997.

Uwagi

Zamiennie można przedstawić także filozofię amerykańską.


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 31-05-2018 00:38)