SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Translatorium: język niemiecki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Translatorium: język niemiecki
Kod przedmiotu 08.1-WH-FD-TRAN-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • mgr Julita Żurańska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Praktyczna nauka tłumaczenia niemieckich tekstów filozoficznych.

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie średnim. Znajomość podstawowych stanowisk filozoficznych i odpowiedniej terminologii.

Zakres tematyczny

1. Cele tłumaczenia tekstów filozoficznych. 2. Przekładalność jako problem językowy i filozoficzny. 3. Aspekty poprawności przekładu i kompetencje tłumacza. 5. Błędy tłumaczeniowe. 6. Wpływ niemczyzny filozoficznej na język filozofii polskiej.

Metody kształcenia

1. Praca z niemieckim tekstem filozoficznym. 2. Wykład uzupełniający. 3. Konsultacje indywidualne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na co najmniej 80% zajęć, poprawny merytorycznie i stylistycznie przekład całości tekstu tłumaczonego partiami podczas semestru. Na ocenę bardzo dobrą dodatkowo: samodzielne, poprawne merytorycznie i stylistycznie tłumaczenie wskazanego tekstu nietłumaczonego na zajęciach.

Literatura podstawowa

1.      Andrzej Bzdęga et al. Podręczny słownik polsko-niemiecki, Wiedza Powszechna, Warszawa [liczne wznowienia].

2.      Wanda Dewitzowa et al. Zwięzła gramatyka języka niemieckiego, PWN, Warszawa [liczne wznowienia].

Literatura uzupełniająca

1.      Halina Dzierżanowska Tłumaczenie tekstów nieliterackich, Wydawnictwa UW, Warszawa 1977.

2.      Olgierd Wojtasiewicz Wstęp do teorii tłumaczenia, Wydawnictwo Translegis, Warszawa 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 31-05-2018 00:38)